Kredyt firmowy z Idea Bank S.A. Bank stosował klauzule sprzeczne z przepisami prawa.

Kredyt firmowy z Idea Bank S.A. Bank stosował klauzule sprzeczne z przepisami prawa. 480 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Na przełomie 2020 i 2021 r. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (PEKAO) przejął częściowo przedsiębiorstwo Idea Bank S.A. W przejmowanym pakiecie znalazł się obszerny portfel kredytów firmowych, jakie Idea Bank S.A. zawierał z przedsiębiorcami. Nie oznacza to, że umowy kredytowe wygasły, są one nadal skuteczne. Jednakże okazuje się, że umowy kredytu obrotowego zawierały szereg klauzul budzących wątpliwości i sprzecznych z przepisami prawa.

Jeśli zawarłeś umowę firmowego kredytu z Idea Bank S.A., sprawdź czy masz prawo odmówić bankowi zapłaty.

Kwestionowane umowy kredytu obrotowego – operacyjnego ratalnego budzą wątpliwości w zakresie wysokości kosztów kredytu.

Dotyczy to w szczególności następujących pozycji w umowie kredytowej:

  • Prowizja za weryfikację prowadzonej działalności i otoczenia przedsiębiorstwa.

Wątpliwości budzi to, że wzór umowy zazwyczaj przewidywał opłatę w wysokości kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Tymczasem z treści Tabeli Opłat i Prowizji Dotyczącej Produktów Kredytowych koszt weryfikacji działalności gospodarczej/przedsiębiorstwa wynosić miał 200 PLN. Jak Sądy interpretują taką sprzeczność? Czynność weryfikacji prowadzenia działalności nie jest skomplikowana i nie wymaga szczególnych nakładów pracy. Dlatego nie powinna ona wynosić więcej, niż opłata wskazana w Tabeli Opłat. Gdy opłata taka wynosi kilka lub kilkanaście tysięcy złotych, to stanowi ona dodatkowy, ale niedozwolony zarobek banku. W takiej sytuacji gdy Bank żąda zapłaty prowizji, Sąd powinien oddalić żądanie przekraczające kwotę przewidzianą w Tabeli.

  • Prowizja za udzielenie kredytu.

Co do zasady prowizja za udzielenie kredytu jest opłatą dozwoloną przepisami prawa. Idea Bank w niektórych umowach zastosował jednak niecodzienny mechanizm ustalenia prowizji. Umowy zostały pozbawione oprocentowania, a więc bank zrezygnował z góry z odsetek za udzielenie kredytu. Z kolei kształtował na bardzo wysokim poziomie wysokość prowizji za udzielenie samego kredytu. Bardzo często okazywało się, że wartość prowizji znacznie przekraczała wysokość maksymalnych odsetek przewidzianych w przepisach prawa. W takim układzie kredytobiorca musi zapłacić więcej, niż gdyby miał obowiązek zapłaty odsetek maksymalnych na rzecz banku. Kredytobiorca nie osiąga w takim razie żadnej korzyści z nieoprocentowanego kredytu, skoro płaci dużo więcej w formie prowizji.

Kredytobiorca może w tej sytuacji odmówić zapłaty prowizji w kwocie przekraczającej wartość odsetek maksymalnych. W wielu wypadkach oznacza to oszczędność od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Niektóre kredyty oferowane przez Idea Bank przewidywały obowiązek wpłacenia przez kredytobiorcę kaucji. Wedle umowy powinna być ona przeznaczona przez Bank na spłatę kredytu lub pokrycie innych kosztów, jeżeli powstały. Bardzo często obowiązek wpłaty kaucji połączony był z obowiązkiem utrzymania określonych obrotów na rachunku bankowym. Niewypełnienie tego lub innych obowiązków powodowało naliczenie opłaty, a bank pokrywał ją z wpłaconej kaucji.

Okazuje się jednak, że w wielu wypadkach bank nie miał podstaw do naliczenia dodatkowych opłat lub dokonał nieprawidłowo rozliczenia kaucji. Przy analizie własnej sprawy warto sprawdzić ten element umowy.

  • Gwarancja w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis BGK.

Niektóre wzory umowne zawierały także klauzulę zabezpieczenia kredytu gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. BGK mógł uruchomić gwarancję w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłacał kredytu. Wymagany był jednak stosowny wniosek Idea Bank. Okazuje się jednak, że gwarancja była jedynie czasowa i obowiązywała do pewnego momentu trwania umowy. W wielu przypadkach mimo braku spłaty kredytu Idea Bank nie skorzystał z możliwości wypłaty świadczeń gwarantowanych przez BGK. W takiej sytuacji kredytobiorca może postawić bankowi zarzut nieprawidłowego wykonania umowy. Skoro bank nie skorzystał z możliwego zaspokojenia, należy twierdzić, że naraził kredytobiorcę na szkodę. W naszej ocenie kredytobiorca może dochodzić naprawienia szkody przez Idea Bank.

Jak bronić się przed żądaniami banku?

Jeśli zaciągnąłeś/-aś kredyt w Idea Bank, sprawdź, czy Twoja umowa nie zawiera powyższych kwestionowanych klauzul. Bank udzielił bardzo dużo takich kredytów na terenie całej Polski.

Jeśli bank pozwał Cię o zapłatę, przysługuje Ci prawo podniesienia zarzutów. Możesz żądać, aby Sąd oddalił powództwo banku w takim zakresie, w jakim bank przekroczył przepisy. W tym układzie sąd nie powinien zasądzić na rzecz banku zawyżonych opłat, o ile, naruszają one przepisy ustawy. Dzięki takim zarzutom możesz zaoszczędzić od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych, których bank nie powinien od Ciebie dochodzić.

Jeśli spłacasz kredyt regularnie, to i tak masz pełne prawo zwrócić się do Sądu z żądaniem by bank zwrócił nieprawidłowo pobraną nadwyżkę. Będzie to dotyczyć zwłaszcza przypadków, gdy spłacasz prowizję dużo wyższą, niż kwota odsetek maksymalnych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w analizie swojej sprawy, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Sprawdź, ile pieniędzy możesz odzyskać lub o ile powinien zmniejszyć się Twój dług wobec banku.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay.com