Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela

Prawo nieruchomości

Jak przebiega dochodzenie roszczeń?

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela zaczyna się na etapie tzw. likwidacji szkody.

Likwidację szkody rozpoczyna zgłoszenie szkody przez poszkodowanego wraz z przedstawieniem niezbędnej dokumentacji dotyczącej zgłoszonego roszczenia.

Zakład ubezpieczeń prowadzi w ramach likwidacji szkody postępowanie zmierzające do ustalenia przebiegu zdarzenia oraz zakresu odpowiedzialności ubezpieczyciela. Postępowanie likwidacyjne kończy się wydaniem przez zakład ubezpieczeń decyzji dotyczącej zgłoszonego zdarzenia.

Brak odpowiedzi ubezpieczyciela na zgłoszenie szkody, decyzja odmowna, bądź zaniżona wysokość świadczenia sprawia, że dochodzenie odszkodowania najlepiej powierzyć wyspecjalizowanemu pełnomocnikowi zawodowemu.

W dużej części przypadków dla uzyskania pełnej kwoty odszkodowania niezbędny jest pozew przeciwko ubezpieczycielowi. Jednakże starannie prowadzone przez kancelarię postępowanie likwidacyjne zwiększa szansę na uzyskanie istotnej części odszkodowania jeszcze przed złożeniem pozwu.

Brak zawartej umowy ubezpieczenia po stronie sprawcy szkody nie stanowi o niemożliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. W sprawach zdarzeń drogowych możliwe jest w takich przypadkach pociągnięcie do odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Niekiedy warte rozważenie jest również pozwanie samego sprawcy szkody.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą nieruchomości?

Skontaktuj się z nami!

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela z tytułu szkód majątkowych

W sprawach odszkodowań majątkowych roszczenia mogą obejmować rzeczywistą stratę, utracone korzyści oraz tzw. ujemny interes umowny, którym jest szkoda powstała na skutek niedojścia zamierzonej umowy do skutku.

Możliwość dochodzenia roszczeń od zakładów ubezpieczeń w sprawach szkód majątkowych wynikać może z:

 • ubezpieczeń obowiązkowych (np. ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, ubezpieczenie OC niektórych zawodów, np. inżynierów budownictwa) oraz
 • ubezpieczeń dobrowolnych – ubezpieczeń nieruchomości, autocasco czy umów ubezpieczeń zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ubezpieczenia maszyn, środków obrotowych).

Dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela z tytułu szkód na osobie

Roszczenia dochodzone od ubezpieczyciela mogą wynikać także z:

 • uszkodzeń ciała,
 • rozstroju zdrowia,
 • śmierci osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych czy innych zdarzeniach (błędy medyczne, wypadki przy pracy).

Poszkodowani oraz osoby bliskie mogą dochodzić odpowiedniego do zakresu szkody zadośćuczynienia pieniężnego, jak również kosztów dodatkowych, obejmujących koszty leczenia, renty czy kosztów pogrzebu.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Jak możemy ci pomóc?  Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.