Informacja o ochronie danych osobowych

Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 3/4 na podstawie wpisu na listę adwokatów prowadzoną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu pod numerem 2245, oraz wpisu do CEIDG, REGON: 932266107, NIP: 886-185-51-15, dalej Kancelaria, informuje zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), i : 

Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail lub telefonicznie w sekcji Kontakt.

1) Kancelaria przetwarza dane osobowe w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy o usługi prawne (art. 6 ust 1 lit b RODO),
 • udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
 • archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust 1 lit f RODO)
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz rozliczenia wzajemnych zobowiązań pomiędzy klientami a Kancelarią, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust 1 lit f RODO). 

2) Przetwarzane będą następujące dane: 

 • podstawowe dane identyfikacyjne,
 • dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne,
 • dane dotyczące zamieszkania,
 • dane wrażliwe w zakresie: wydanych orzeczeń organów publicznych, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego i innych, w tym dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych lub związanych z tym środków bezpieczeństwa, w związku z wykonaniem usługi prawnej. 

3) Profilowanie danych:

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO.

4) Odbiorcami danych będą:

 • pracownicy Kancelarii, 
 • podwykonawcy: firma księgowa, firma informatyczna. 
 • Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną, a administrator zostanie przez te podmioty zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

5) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony w sposób wskazany w pkt 9. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego poprzez zwrócenie się do Administratora pod adresem lub adresem poczty e-mail wskazanych w pkt 1.

6) PLIKI “COOKIES”

6.1. Serwis korzysta z plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

6.2. „Cookies” są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Pliki te zazwyczaj zawierają: adres IP, adres URL żądania, nazwę domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersję systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje. Korzystanie z tych plików jest konieczne do prawidłowego świadczenia usług na stronach Serwisu.

6.3. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” w celu:

a) dopasowania wyświetlania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c) możliwości logowania i utrzymania logowania Użytkownika do Serwisu;

6.4. W ramach strony internetowej stosowane są różne rodzaje plików „cookies”:

a) „sesyjne” – są to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenie strony serwisu (poprzez wylogowanie, przejście na inną stronę lub wyłączenie przeglądarki);

b) „stałe” – są to pliki przechowywane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika;

c) „analityczne” – są to pliki umożliwiające lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika z zawartością Serwisu oraz jego lepszej organizacji lub zmiany układu. Pliki te gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony internetowej.

6.5. Użytkownik może samodzielnie w każdej chwili dokonać zmian ustawień przeglądarki, aby zablokować lub ograniczyć dostęp plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego. Szczegółowe opcje są dostępne w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki. Jednocześnie zmiana ustawień może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie Serwisu lub dostęp do niektórych jego funkcji.

Okres przechowywania danych:

 • dane pozyskane w celu zawarcia umowy będą przechowywane przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym był ostatni kontakt z klientem, 
 • dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o usługi prawne będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy o usługi prawne.

7) Prawa osoby, której dane dotyczą:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • sprostowania (poprawienia) swoich danych, 
 • ograniczenia danych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – w przypadkach wskazanych w przepisach prawa.

8) Organ nadzoru:

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego wypełniania zadań i wykonywania uprawnień powierzonych mu w zakresie ochrony danych osobowych. Organem nadzoru w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga przysługuje Panu/Pani, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy regulujące ochronę danych osobowych. 

9) Udostępnienie kopii danych osobowych:

Administrator dostarcza Panu/Pani kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które Pan/Pani się zwróci, Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli zwraca się Pan/Pani o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy Pan/Pani inaczej, informacji udziela się w powszechnie stosowanej formie elektronicznej.

10) Zgoda na przetwarzanie danych:

W zakresie, w jakim Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem prawidłowego przetwarzania danych osobowych na podstawie innych przepisów. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na mój adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.

11) Wymóg podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne prawidłowego zawarcia umowy. Jeśli dane nie zostaną podane, może nastąpić odmowa zawarcia umowy.