Unieważnienie WIBORu

Unieważnij kredyt

Co to jest WIBOR?

WIBOR stanowi skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Podmiotem, który powołany został do ustalania wysokości tego wskaźnika jest GPW Benchmark S.A.

Stawka WIBOR określać ma wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym, tj. określać, na jakim poziomie oprocentowania banki są gotowe składać depozyty w innych bankach na określone tzw. terminy fixingowe.

Niezależnie od tego czym jest na podstawie definicji WIBOR wskaźnik ów ma przede wszystkim to znaczenie, że wpływa na oprocentowanie kredytów udzielonych przez banki.

Aby zatem poznać czym jest WIBOR i jakie ma znaczenie, należy uwzględnić, że na wysokość raty kredytu składa się:

 • kwota kapitału, którą zwraca kredytobiorca,
 • kwota odsetek, na którą składa się wskaźnik WIBOR i marża banku.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą WIBORu?

Skontaktuj się z nami!

WIBOR – unieważnienie

Unieważnienie WIBOR prowadzić ma do wyeliminowania tego wskaźnika z umowy kredytowej. Banki bowiem mają interes w tym, żeby jego wysokość była jak najwyższa. W praktyce bowiem wzajemne pożyczki czy depozyty międzybankowe, na podstawie których ustalany jest wskaźnik WIBOR nie mają dla nich większego znaczenia, zaś mając na uwadze olbrzymią, bo idącą w milionach ilość kredytów, korzystne dla banków jest, jeśli wskaźnik ten jest na jak najwyższym poziomie.

Uwzględniając korzyści finansowe, jakie niesie za sobą dla banków WIBOR w umowie kredytowej (im jest wyższy, tym większy dochód banku), wskazuje się na iluzoryczność wykorzystania tego wskaźnika  zgodnie z jego głównym przeznaczeniem, gdyż liczba transakcji na rynku międzybankowym, które decydują o poziomie WIBOR jest bardzo mała.

Usunięcie WIBOR z umowy kredytowej skutkuje zatem zmniejszeniem zobowiązania z umowy kredytu – taki kredyt jest oprocentowany wyłącznie marżą banku, która zazwyczaj oscyluje wokół 1-3 procent.

Gdyby umowę odwołującą się do WIBOR uznać za nieważną, to kredytobiorca byłby obowiązany do spłaty wyłącznie kapitału kredytu – pożyczając np. kwotę 200 000 zł, musiałby oddać tylko tę samą kwotę.

Jak nasza kancelaria może Ci pomóc?

Należy zaznaczyć, że zastosowanie samego wskaźnika WIBOR może nie być wystarczające do uznania, ze kredytobiorca ma względem banku roszczenia związane ze zmniejszeniem raty kredytu czy unieważnieniem umowy.

Kluczowa dla określenie szans kredytobiorcy jest analiza w jaki sposób bank określił oprocentowanie kredytu, czy wyjaśnił kredytobiorcy, jak ustala się wysokość jego świadczenia, w tym zmienne oprocentowanie oraz czy kredytobiorca jest świadomy ryzyk związanych ze zmieniającą się stopą procentową.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą WIBORu?

Skontaktuj się z nami!

Etapy prowadzenia sprawy

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią w celu dokonania analizy umowy i dochodzenia roszczeń przeciwko bankom.

Współpraca z kancelarią wygląda następująco:

 • kontakt z kancelarią, przekazanie umowy oraz w zależności od potrzeb innych dokumentów związanych z umową kredytu,
 • analiza umowy kredytowej pod kątem roszczeń przeciwko bankowi,
 • przedstawienie wyników analizy oraz rekomendacji co do postępowania w sprawie,
 • podjęcie próby pozasądowego rozwiązania sporu z bankiem,
 • skierowanie powództwa do sądu i kompleksowa reprezentacja w sprawie obejmująca zarówno wnoszenie pism w imieniu klienta, jak i jego reprezentację na rozprawie.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Jak możemy ci pomóc?  Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.