Sankcja kredytu darmowego

Unieważnij kredyt

Sankcja kredytu darmowego – co to?

Sankcja kredytu darmowego dotyczy:

 • umów kredytowych zawartych przez konsumentów,
 • kredytów, których kwota nie przekracza 255 550 złotych,
 • umów zawartych po 18 grudnia 2011 r., jeśli nie upłynął jeszcze rok od daty wykonania umowy.

Sankcja kredytu darmowego jest instrumentem, w który wyposażeni zostali konsumenci w celu efektywnej ochrony ich praw w relacjach z przedsiębiorcami – bankami czy instytucjami pożyczkowymi.

Sankcja kredytu darmowego pozwala kredytobiorcy na spłatę wyłącznie pożyczonego kapitału. Kredytobiorca nie ponosi dodatkowych opłat w związku z zawarciem umowy, nie musi również płacić odsetek od zobowiązania.

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego wiąże się z prawem do odzyskania środków już zapłaconych bankowi na poczet tychże opłat.

W dużym stopniu ogólności sankcja kredytu darmowego przewidziana w ustawie o kredycie konsumenckim znajduje zastosowanie, jeżeli udzielający kredytu nie dochował wymaganych ustawą obowiązków informacyjnych.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą sankcji kredytu darmowego?

Skontaktuj się z nami!

Czym jest kredyt konsumencki?

Kredytem konsumenckim jest umowa o kredyt w wysokości nie większej niż 255 500 zł albo równowartość tej kwoty w innej walucie. Kredyt konsumencki to kredyt udzielany przez bank lub inną profesjonalną instytucję finansową, przy czym dla kredytobiorcy nie ma on celu związanego z działalnością gospodarczą czy zawodową. Innymi słowy kredyt konsumencki to kredyt udzielany osobom prywatnym, chociaż nie jest wykluczone, że skorzysta z niego osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, jeśli kwota kredytu wydatkowana ma być na prywatne cele.

Kredytem konsumenckim może być na przykład:

 • umowa kredytu,
 • umowa pożyczki,
 • umowa o kredyt odnawialny,
 • umowa o płatnym odroczeniu terminu płatności.

Udzielanie kredytów konsumenckich wiąże się dla banków i firm pożyczkowych z licznymi restrykcjami i obowiązkami.

Kiedy można skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Ustawa o kredycie konsumenckim wymienia obowiązki, których niedochowanie przez bank lub firmę pożyczkową skutkuje możliwością skorzystania przez kredytobiorcę z sankcji kredytu darmowego, tzn. otwiera możliwość spłacenia wyłącznie kapitału kredytu bez odsetek i innych kosztów.

Przepisy ustawy pozwalają skorzystać z sankcji kredytu darmowego między innymi w następujących przypadkach:

 • brak formy pisemnej umowy kredytu,
 • pominięcie danych kredytodawcy i konsumenta w umowie,
 • brak wskazania całkowitej kwoty kredytu, jego stopy oprocentowania czy rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO),
 • brak informacji o kosztach związanych z zawarciem umowy,
 • naruszenie przepisów dotyczących maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu.

Obowiązki kredytodawcy

Zaznaczyć należy, że przedstawione wyżej wyliczenie dotyczące przypadków, w których można zastosować sankcję kredytu darmowego nie ma charakteru zupełnego. Ustawa o kredycie konsumenckim sankcję kredytu darmowego wprowadza co do kluczowych z punktu widzenia interesu konsumenta naruszeń obowiązków informacyjnych oraz ustawowych limitów kosztów związanych z zawarciem umowy kredytowej.

Ocena, czy kredytodawca sprostał wszystkim obowiązkom ustawowym nie zawsze należy do prostych.

Kredytodawca narusza obowiązki, które skutkować mogą skorzystaniem przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego także w takich przypadkach, kiedy:

 • w sposób mało przejrzysty dla klienta opisuje zasady ustalania wysokości zobowiązania,
 • odsyła w zakresie kluczowych postanowień umowy do dokumentów zewnętrznych,
 • nieprawidłowo wylicza całkowitą kwotę kredytu czy RRSO.

To, że kredytodawca zawarł jakąś informację w umowie kredytu nie oznacza jeszcze, że zrobił to w sposób prawidłowy i że informacja ta jest prawdziwa.

Sankcja kredytu darmowego – jakie banki?

Określenie, który bank zastosował w umowie postanowienia, które skutkują możliwością skorzystania z sankcji kredytu darmowego nie jest możliwe bez analizy umowy. Sankcją kredytu darmowego mogą być objęte umowy zawarte z następującymi bankami:

 • Alior Bank S.A.
 • Bank BPH S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A. (występujący w obrocie także jako Citi Handlowy)
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • banki spółdzielcze
 • BGŻ S.A. (obecnie: BNP Paribas S.A.)
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • BRE Bank S.A. (obecnie: mBank S.A.)
 • BZWBK S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.)
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Deutsche Bank S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.)
 • Euro Bank S.A. (obecnie: Millennium Bank S.A.)
 • Kredyt Bank S.A. (obecnie: Santander Bank Polska S.A.)
 • mBank S.A.
 • Meritum Bank ICB S.A. (obecnie: Alior Bank S.A.)
 • Millennium Bank S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Polbank EFG S.A. (obecnie: BNP Paribas Bank Polska S.A.)
 • Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie: BNP Paribas Bank Polska S.A.)
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Santander Consumer Bank S.A.
 • Santander Consumer Financial Solutions sp. z o.o.
 • SGB-Bank S.A.
 • Smartney Grupa Oney S.A.
 • Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka (SKOK Stefczyka)
 • VeloBank S.A.

Zwrócić należy uwagę, iż umowy kredytu konsumenckiego nie muszą być zawarte z bankiem. Mogą one obejmować także instytucje finansowe.

Przykładem firmy z sektora pożyczkowego, która nie jest bankiem, a może udzielać pożyczek konsumentom jest Provident Polska S.A.

Pamiętać należy, że dla określenia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy kredytu znaczenie ma przede wszystkim treść tej umowy, a nie to, jaki podmiot udzielił pożyczki. Dlatego zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią – do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie.

Jak nasza kancelaria może Ci pomóc?

Zgodnie z ustawowymi zasadami korzystania z sankcji kredytu darmowego, w przypadku zaistnienia opisanej w ustawie przesłanki do skorzystania z tejże sankcji, wystarczy złożenie bankowi pisemnego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego.

W praktyce jednak banki rzadko uznają tego rodzaju oświadczenia za skuteczne. W wielu przypadkach skorzystanie z uprawnień wymagać będzie skorzystania z drogi sądowej.

Nasza kancelaria zapewnia kompleksowe wsparcie i pełną reprezentację począwszy od kierowania pism przedsądowych, poprzez złożenie pozwu i składanie pism procesowych oraz zastępstwo klienta na rozprawie sądowej.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę prawną dotyczącą sankcji kredytu darmowego?

Skontaktuj się z nami!

Etapy prowadzenia sprawy

Zachęcamy do kontaktu z kancelarią w celu weryfikacji umowy kredytu konsumenckiego pod kątem skorzystania z uprawnień do skorzystanie z sankcji kredytu darmowego.

Współpraca z kancelarią obejmuje następujące etapy:

 • nawiązanie kontaktu i przekazanie umowy kredytowej,
 • analiza umowy przez kancelarię i przedstawienie rekomendacji oraz ewentualne przedstawienie warunków współpracy,
 • złożenie oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i korespondencja przedsądowa,
 • w przypadku braku uznania przez bank oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego ewentualne wystąpienie na drogę sądową.

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Jak możemy ci pomóc?  Administratorem Pana/Pani Danych Osobowych jest Katarzyna Gabrysiak prowadząca Kancelarię Adwokacką ATHENA Katarzyna Gabrysiak, ul. Krawiecka 3/4, 50-148 Wrocław, z którą można skontaktować się poprzez mail: lub telefonicznie pod numerem 71 788 92 92. Dane podane w formularzu kontaktowym zostaną przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na wpisane zapytanie.