Adwokat Wrocław

Wynagrodzenie

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Gabrysiak we Wrocławiu udziela porad prawnych.

Koszt porady prawnej od 300,00 złotych.

Świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom odbywa się na podstawie jednorazowego zlecenia, bądź umowy o stałą obsługę prawną, natomiast z klientami indywidualnymi – na podstawie jednorazowych zleceń.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem i zależne jest od zakresu świadczonej usługi, złożoności sprawy i stanu prawnego oraz nakładu pracy i czasu potrzebnego na jej załatwienie.

Koszt wydania jednorazowej opinii prawnej ustalany jest indywidualnie i ustalany jest w oparciu o powyższe czynniki oraz formę opinii (ustna lub pisemna).

Przewidujemy możliwość różnych systemów ustalania wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie ustalane według stawki godzinowej. Naliczane jest na podstawie ustalonej z Klientem stawki za godzinę pracy.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalane w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz w poszczególnych sprawach zlecanych przez osoby fizyczne. Ta forma polega na ustaleniu stałej kwoty wynagrodzenia, za którą Kancelaria prowadzi obsługę prawną w ustalonym wcześniej wymiarze godzin.
  • Wynagrodzenie „za sukces”. Ustalane jest określone, minimalne wynagrodzenie, zazwyczaj niższe, niż w przypadku innego systemu wynagrodzenia, powiększone o dodatkowe wynagrodzenie określone kwotowo lub procentowo od kwoty uzyskanej dla Klienta w sprawie. Wiąże się to z zadawalającym rozstrzygnięciem sprawy lub osiągnięciem efektu działania przez Kancelarię (w formie negocjacji lub innej).
  • Wynagrodzenie za występowanie przed sądami – stawki minimalne określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800 z późn. zm.). Istotne jest, iż Klient w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy może domagać się zwrotu tych kosztów od przeciwnika procesowego.
  • Mieszane systemy wynagrodzeń. Możliwe jest również ustalenie systemu wynagrodzenia stanowiącego połączenie powyższych, w zakresie ustalonym z Klientem. System ten jest korzystny zwłaszcza, gdy pomoc prawna świadczona ma być w różny sposób i w różnych zakresach interesujących Klienta.