Adwokat Wrocław

Wynagrodzenie

Kancelaria Adwokacka Katarzyna Gabrysiak we Wrocławiu udziela porad prawnych.

Koszt porady (wstępna analiza dokumentów oraz spotkanie) od 553,00 złotych.

Świadczenie pomocy prawnej przedsiębiorcom odbywa się na podstawie jednorazowego zlecenia, bądź umowy o stałą obsługę prawną, natomiast z klientami indywidualnymi – na podstawie jednorazowych zleceń.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem i zależne jest od zakresu świadczonej usługi, złożoności sprawy i stanu prawnego oraz nakładu pracy i czasu potrzebnego na jej załatwienie.

Koszt wydania jednorazowej opinii prawnej ustalany jest indywidualnie i ustalany jest w oparciu o powyższe czynniki oraz formę opinii (ustna lub pisemna).

Przewidujemy możliwość różnych systemów ustalania wynagrodzenia:

  • Wynagrodzenie ustalane według stawki godzinowej. Naliczane jest na podstawie ustalonej z Klientem stawki za godzinę pracy.
  • Wynagrodzenie ryczałtowe. Ustalane w przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz w poszczególnych sprawach zlecanych przez osoby fizyczne. Ta forma polega na ustaleniu stałej kwoty wynagrodzenia, za którą Kancelaria prowadzi obsługę prawną w ustalonym wcześniej wymiarze godzin.
  • Wynagrodzenie „za sukces”. Z Klientem ustalane jest określone, minimalne wynagrodzenie, zazwyczaj niższe, niż w przypadku innego systemu wynagrodzenia, powiększone o dodatkowe wynagrodzenie określone kwotowo lub procentowo od kwoty uzyskanej dla Klienta w sprawie. Wiąże się to z zadawalającym rozstrzygnięciem sprawy lub osiągnięciem efektu działania przez Kancelarię (w formie negocjacji lub innej).
  • Wynagrodzenie za występowanie przed sądami – stawki minimalne określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U.2015.1800 z późn. zm.). Istotne jest, iż Klient w przypadku korzystnego rozstrzygnięcia sprawy może domagać się zwrotu tych kosztów od przeciwnika procesowego.
  • Mieszane systemy wynagrodzeń. Możliwe jest również ustalenie systemu wynagrodzenia stanowiącego połączenie powyższych, w zakresie ustalonym z Klientem. System ten jest korzystny zwłaszcza, gdy pomoc prawna świadczona ma być w różny sposób i w różnych zakresach interesujących Klienta.