Błędy banku w wezwaniu do zapłaty kredytu spowodowały nieważność wypowiedzenia umowy

Błędy banku w wezwaniu do zapłaty kredytu spowodowały nieważność wypowiedzenia umowy 742 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wezwanie do zapłaty kredytu z pouczeniem o możliwości restrukturyzacji kredytu i równocześnie wypowiadającego kredyt nie może być uznane za skuteczne wypowiedzenie umowy kredytu

Wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt I C 1678/18 oddalił powództwo banku przeciwko kredytobiorcy. Powództwo z jakim wystąpił bank przeciwko kredytobiorcy dotyczyło zapłaty całości zadłużenia z tytułu wypowiedzianej umowy kredytu. Sąd dokonał wnikliwej analizy stanu faktycznego sprawy i uznał, że bank popełnił szereg błędów. Po popadnięciu przez kredytobiorcę w zwłokę wystosował do niego wezwanie do zapłaty. W wezwaniu bank wskazał, że możliwe jest wszczęcie postępowania restrukturacyjnego. Następnie bank dokonał wypowiedzenia umowy kredytu i wezwał kredytobiorcę do spłaty całości zadłużenia.  Po bezskutecznym upływie tego terminu bank skierował przeciwko kredytobiorcy pozew o zapłatę.

Sąd po analizie akt sprawy uznał, że bank nieskutecznie dokonał wypowiedzenie umowy kredytu. W pierwszej kolejności bank powinien doręczyć kredytobiorcy wezwanie do zapłaty wyznaczając minimum 14 dni roboczych na dokonanie spłaty zadłużenia. Dopiero po upływie tego terminu bank może złożyć wobec kredytobiorcy oświadczenie woli w sprawie wypowiedzenia umowy kredytowej. Gdy bank nie spełni powyższych przesłanek czynność prawna banku polegająca na wypowiedzeniu umowy jest nieważna, co powoduje, że wierzytelność banku o spłatę tej części kredytu lub pożyczki, co do której kredytobiorca nie pozostawał w opóźnieniu nie jest wymagalna. W takiej sytuacji bank nie ma prawa dokonać wypowiedzenia umowy kredytu.

W ilu sprawach banki dokonują takich wadliwych wypowiedzeń umów pożyczek czy kredytów ? Czy kredytobiorcy wiedzą jak się bronić w takiej sytuacji ? Banki wypowiadają umowy a następnie kierują pozwy do sądu. Sądy w przeważającej części przypadków wydają nakazy zapłaty. W przypadku otrzymania nakazu zapłaty kredytobiorca ma 14 dni na wniesienie do sądu sprzeciwu od nakazu zapłaty. Tylko zaskarżenie nakazu zapłaty może spowodować unieważnienie wadliwego wypowiedzenia umowy kredytu.

Wyrok – Sygn. akt I C 1678/18

Źródło zdjęcia: Pixabay