Wilgoć w nowym domu od dewelopera ? Sprawdź, jakie przysługują Ci prawa.

Wilgoć w nowym domu od dewelopera ? Sprawdź, jakie przysługują Ci prawa. 453 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kupiłeś dom lub mieszkanie od dewelopera? Pojawiła się wilgoć ?

Pomimo szalejącej pandemii COVID-19 rynek nieruchomości nie zwalnia tempa. Kryzys gospodarczy w żadnym razie nie wpłynął na spadek cen mieszkań i domów. Dlatego w dzisiejszych czasach zakup własnego „m” powinien być poprzedzony staranną weryfikacją stanu nieruchomości, projektu inwestycji oraz dewelopera. Co jednak zrobić, gdy po zamieszkaniu w domu czy mieszkaniu deweloperskim ujawniają się wady techniczne budynku, o których wcześniej nie wiedzieliśmy? Zwłaszcza w okresie obfitych opadów atmosferycznych często zdarzają się zalewania lub podtopienia dolnych kondygnacji budynków. Przyczyny problemu mogą być różne: nieprawidłowe przygotowanie gruntu, odstępstwa od projektu budowlanego czy wykonanie niezgodne ze sztuką budowlaną. Tego rodzaju wady budynku mogą mieć charakter usuwalny lub nieusuwalny.

Rękojmia za wady techniczne

Pamiętaj, że za wszelkie wady budynku i szkody z nimi związane odpowiedzialność z reguły ponosi deweloper. Nabywca nieruchomości uprawniony jest do zgłoszenia wady na podstawie rękojmi za wady fizyczne/techniczne. Wady tego rodzaju występują zgodnie z przepisem art. 556Kodeksu cywilnego, gdy m.in. budynek nie ma właściwości, które z uwagi na projekt budowlany, normy budowlane,  czy umowę z nabywcą powinien mieć lub nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował dewelopera przy zawarciu umowy. Nabywca domu deweloperskiego uprawniony jest przede wszystkim do:

  • Obniżenia ceny sprzedaży, przy czym wartość obniżenia powinna z reguły odpowiadać kosztom robót, które miałyby doprowadzić budynek do stanu zgodnym z umową, projektem budowlanym i normami budowlanymi,
  • Odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości, chyba że deweloper niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wadę usunie,
  • Żądania usunięcia wad budynku,
  • Wymiany budynku na nowy, wolny od wad, przy czym to roszczenie z reguły może być niemożliwe do wykonania z uwagi na specyfikę przedmiotu sprzedaży i brak po stronie dewelopera innej nieruchomości na potrzeby wymiany.

Warto pamiętać, że okres rękojmi wynosi 5 lat, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli rzecz została wydana po zawarciu umowy deweloperskiej, a przed zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości, termin rękojmi winien być liczony począwszy od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej. Tak też stanowi teza wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2014 r. II CSK 415/13: „Przewidziany w art. 568 § 1 k.c. termin do dochodzenia uprawnień, liczony „…od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana…”, nie może rozpocząć biegu przed zawarciem umowy sprzedaży. Jeżeli sprzedaż dotyczyła rzeczy znajdującej się – na podstawie innej umowy – w posiadaniu kupującego, termin ten rozpoczyna bieg z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.”.

Zgłoszenie roszczenia z tytułu rękojmi ma tę zaletę dla nabywcy, że deweloper nie może uwolnić się od odpowiedzialności, wykazując, że nie ponosi winy za wadę.

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy.

Co jednak w przypadku, gdy okres rękojmi upłynął? Dotyczy to zwłaszcza osób, które nabyły dom przed 25.12.2014 r., gdy okres rękojmi na wady prawne nieruchomości wynosił 3 lata. Deweloperzy bardzo często w takich wypadkach odmawiają usunięcia wad, tłumacząc to utratą uprawnień z rękojmi przez nabywcę nieruchomości. W takim przypadku możliwe jest dochodzenie od dewelopera odszkodowania na zasadach ogólnych za nienależyte wykonanie umowy – nieprawidłowe wykonanie budynku. Takie roszczenie przysługuje przez okres 10 lat od dnia, kiedy wada mogła zostać wykryta. W przypadku nieruchomości nabytych po 09.07.2018 r., okres ten wynosi 6 lat.

Odszkodowanie za zniszczone mienie.

Deweloper ponosi również odpowiedzialność za innego rodzaju szkody poniesione w związku z wadami budynku. Do takich należą m.in.:

  • uszkodzenie czy zniszczenie mebli czy innych rzeczy znajdujących się w domu;
  • koszt remontu związanego z usunięciem skutków zalania; koszt wynajęcia mieszkania zastępczego na okres remontu;
  • koszty prywatnej opinii rzeczoznawcy budowlanego w przedmiocie wad budynku;
  • inne wydatki pozostające w związku ze wspomnianymi wadami czy procesem ich usunięcia.

Jeśli jesteś nabywcą domu lub mieszkania deweloperskiego i masz podobne problemy z deweloperem, nie rezygnuj z walki o swoje prawa.

Nasza Kancelaria od lat z sukcesami pomaga nabywcom nieruchomości deweloperskich w sporach z deweloperami. Reprezentujemy Klientów m.in. sprawach o odszkodowania z tytułu wad prawnych lokali mieszkalnych oraz domów wolnostojących.

Współpracujemy z geologami i rzeczoznawcami z zakresu budownictwa po to aby zaoferować naszym Klientom pełną pomoc w rozwiązaniu ich problemów.

Źródło zdjęcia: Pixabay.com