Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone.

Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone. 960 640 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Przedawniona wierzytelność zabezpieczona wekslem. Wpisanie w wekslu in blanco daty płatności przypadającej po upływie terminu przedawnienia jest niedozwolone.

W dniu 17 lipca 2020 r. Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 72/19 podjął uchwałę istotną dla wszystkich wierzycieli wekslowych. Spór dotyczył granic czasowych uprawnienia wierzyciela do uzupełnienia weksla in blanco. W konkretnej sprawie, na podstawie której doszło do wydania uchwały, wierzyciel wekslowy będący również wierzycielem ze stosunku podstawowego, wypełnił weksel datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia ze stosunku podstawowego. Wystąpiła wobec tego wątpliwość, czy taki sposób wypełnienia weksla jest dopuszczalny.  I czy wierzyciel, który został upoważniony do oznaczenia daty według własnego uznania, jest w jakikolwiek sposób ograniczony. Sąd Najwyższy podjął bardzo interesującą i ważną uchwałę. Stwierdził w niej, że Porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel gwarancyjny in blanco datą płatności według swego uznania, nie upoważnia do uzupełnienia weksla datą płatności przypadającą po upływie terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku podstawowego.

Powyższe oznacza więc, że wierzyciel wekslowy nie ma pełnej dowolności w wyznaczeniu daty płatności weksla. Datą graniczną płatności będzie zatem upływ terminu przedawnienia roszczenia ze stosunku umownego.

Stanowisko Sądu Najwyższego należy ocenić pozytywnie. Daje ono dłużnikom wekslowym solidny argument w obronie przed przedawnionymi roszczeniami.

Źródło zdjęcia: Pixabay.