Dopłaty do kredytów bankowych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę wskutek pandemii.

Dopłaty do kredytów bankowych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę wskutek pandemii. 678 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Dopłaty do kredytów bankowych dla przedsiębiorców, którzy ponieśli stratę wskutek pandemii.

Rada Ministrów przygotowała w ostatnim czasie projekt nowelizacji przepisów dotyczących zwalczaniem skutków pandemii.

Nowe przepisy przewidują wprowadzenie dopłat do kredytów bankowych dla przedsiębiorców. Z tych preferencyjnych kredytów będzie można skorzystać do dnia 31.12.2020 r. Prawo do uzyskania kredytu będzie przysługiwało przedsiębiorcom, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej. Dopłaty miałyby dotyczyć kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych w walucie polskiej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest zaciągnięcie kredytu miało na celu poprawę płynności finansowej w związku ze skutkami pandemii.

Dopłaty dotyczyć mają kredytów zawartych po wejściu w życiu ustawy. Dotyczyć będą również umów zawartych przed jej wejściem w życie, o ile umowy te zostaną dostosowane do wymogów ustawy. Ustawa formułuje katalog wymogów, które spełnić będzie musiał przedsiębiorca w celu ubiegania się o kredyt. Są to: utrata płynności finansowej, wykonywanie działalności na terytorium RP lub zawieszenie tej działalności dopiero po 1.02.2020 r., niezaciągnięte inne kredyty na podstawie ustawy.

Umowy kredytu z dopłatą wedle projektu można będzie zawrzeć do 31.12.2020 r. Kredytów takich udzielą banki, które zawrą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę o współpracy. Podstawą negatywnej decyzji nie może być jednak utrata płynności na skutek pandemii, jeżeli utrata ta w ocenie banku ma charakter przejściowy.

Dopłata w zależności od statusu przedsiębiorcy może obejmować część lub całość odsetek należnych bankowi z tytułu kredytu.

Źródło zdjęcia: Pixabay