Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasach epidemii COVID-19

Zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasach epidemii COVID-19 1024 603 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Pandemia COVID-19 spowodowała liczne trudności dla wielu przedsiębiorstw i osób fizycznych. Aby odpowiedzieć na te wyzwania, wprowadzono różnorodne środki prawne, mające na celu wsparcie i ochronę dłużników. Jednym z istotnych aspektów jest wydłużenie terminu na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, który został uregulowany w art. 15zzra ustawy o Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2021.2095 tj.).

Upadłość w okresie pandemii – domniemanie, że przyczyną jest pandemia.

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami jeśli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanego z COVID-19, a stan niewypłacalności wynika z tej właśnie przyczyny, bieg terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości nie rozpoczyna się lub zostaje przerwany. Po ustaniu tego okresu termin ten rozpoczyna swój bieg od nowa. Ponadto, w przypadku powstania stanu niewypłacalności w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii związanego z COVID-19, domniemywa się, że został spowodowany w wyniku pandemii.

Wydłużenie terminu do złożenia wniosku.

W drugim ustępie art. 15zzra ustawy przewidziano również sytuację, gdy termin na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest ustalany uwzględniając powyższe zasady. Jeżeli dłużnik złoży wniosek o ogłoszenie upadłości w tym terminie, a wcześniejszy wniosek o ogłoszenie upadłości nie został złożony, terminy obliczane w związku z dniem zgłoszenia wniosku zostaną wydłużone o liczbę dni pomiędzy dniem złożenia wniosku, a ostatnim dniem, w którym powinien być on złożony zgodnie z przepisami prawa upadłościowego.

Wprowadzenie tych regulacji ma na celu uwzględnienie trudnej sytuacji finansowej dłużników spowodowanej pandemią COVID-19. Daje to przedsiębiorcom i osobom fizycznym dodatkowy czas na podjęcie kroków w celu uregulowania swoich spraw finansowych oraz zapobiegnięcie ogłoszeniu ich upadłości. Przepisy te stanowią również wsparcie dla przedsiębiorstw, które zmagają się z utratą dochodów lub innymi trudnościami ekonomicznymi spowodowanymi przez pandemię.

Uregulowania te będą obowiązywać tylko do czasu zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Warto zaznaczyć, że uregulowania zawarte w art. 15 zzra mają charakter tymczasowy i odnoszą się do sytuacji związanych z pandemia COVID-19. Mają na celu zapewnienie elastyczności i wsparcia dla dłużników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji spowodowanej kryzysem zdrowotnym.

Wprowadzenie powyższych uregulowań było ważnym krokiem w zapewnieniu ochrony przedsiębiorstwom i osobom fizycznym dotkniętym skutkami pandemii. Pozwoliło na dostosowanie się do nowej rzeczywistości i zmieniających się warunków ekonomicznych.

Obecnie, co istotne, opublikowano projekt rozporządzenia zakładający odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r.

Po tym dniu będzie obowiązywać przepis art. 21 ust 1 ustawy Prawo upadłościowe. Zgodnie z nim dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com