Czy sąd może rozłożyć należność na raty?

Czy sąd może rozłożyć należność na raty? 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czy sąd może rozłożyć należność na raty?

Zasadniczo po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego, na podstawie którego dłużnik ma zapłacić określoną kwotę pieniężną na rzecz wierzyciela, ten drugi może żądać natychmiastowej płatności całej należności. Ewentualne rozłożenie zasądzonej kwoty na raty może nastąpić wyłącznie za zgodą wierzyciela, który z drugiej strony uprawniony jest także do skierowania wniosku o egzekucję do komornika. Czasami zdarza się jednak, że o rozłożeniu na raty należności zdecyduje sąd.

Wyrok – rozłożenie na raty

Możliwość rozłożenia świadczenia na raty przewidziana jest w art. 320 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z treścią tego przepisu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Wykazanie, że w sprawie zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek jest zadaniem dłużnika.

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej?

Skontaktuj się z nami!

Rozłożenie na raty przez sąd

Co ważne, wniosek o rozłożenie przez sąd świadczenia na raty wraz z argumentacją i dowodami na okoliczność, iż w naszym przypadku zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek, o którym mowa powyżej, można złożyć nawet, jeśli nie zgadzamy się ze zgłoszonym żądaniem i przed sądem bronimy stanowiska o tym, że skierowany pozew jest bezzasadny. W takim przypadku wciąż będziemy mogli żądać oddalenia powództwa w całości (lub części, jeśli kwestionujemy tylko wysokość zobowiązania).

Podsumowanie

Osoba, która obawia się, że w przypadku przegranego procesu sądowego nie będzie w stanie spłacić dochodzonej kwoty w całości, co narazi ją na dodatkowe koszty egzekucji, może wniosek o rozłożenie świadczenia na raty złożyć z ostrożności, co powinna zresztą w takim wniosku wyraźnie zaznaczyć. Strona, która występuje o rozłożenie świadczenia na raty powinna uzasadnić, dlaczego jednorazowe zapłacenie tej kwoty jest niemożliwe oraz zindywidualizować negatywne następstwa prowadzenia egzekucji do jej sytuacji rodzinnej czy życiowej.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com