Kredyty frankowe

Czym są i jak rozwiązać problem kredytów frankowych

Pomoc w sporach z bankami

Kancelaria Adwokacka Wrocław Katarzyna Gabrysiak świadczy pomoc prawną w zakresie:

  • unieważniania kredytów złotówkowych w PLN z Wibor,
  • unieważniania kredytów „frankowych”,
  • obrony kredytobiorcy w przypadku pozwania go przez bank o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału banku.

W sprawach dotyczących kredytów złotówkowych w PLN z Wibor oraz kredytów „frankowych” aby wystąpić o unieważnienie umowy kredytowej lub dochodzić zapłaty przez bank zwrotu nadpłaconych rat z  skontaktuj się z kancelarią w celu uzyskania informacji oraz dokonania analizy umowy kredytowej.

Co możesz zyskać pozywając bank:

Zmniejszenie wysokości rat

Z chwilą uprawomocnienia wyroku kredytobiorca może zmniejszyć wysokość raty w złotówkach o wskaźnik WIBOR a kredyty „frankowego” o około połowę.

Wstrzymanie płatności rat kredytu na czas trwania procesu

W niektórych  przypadkach możliwe jest uzyskanie dla kredytobiorcy w sądzie tzw postanowienia o zabezpieczeniu, które polega na tym, że bank zobowiązany zostaje do powstrzymania się od pobierania rat kredytu aż do prawomocnego zakończenia procesu.

Zmniejszenie całości zadłużenia z tytułu kredytu

Prawomocny wyrok powoduje, że zmniejsza się wysokość zadłużenia z tytułu kredytu  pozostałego do spłaty. O ile zmniejszy się ta wysokość zależy m. in. od tego jak długo jest spłacany kredyt.

Eliminacja ryzyka zmiany kursu CHF/wskaźnika WIBOR

Wygrany proces z bankiem skutkuje również tym, że zmiana kursu franka szwajcarskiego lub wskaźnika WIBOR nie będzie już miała wpływu na wysokość raty i wysokość kredytu pozostałego do spłaty.

Zakończenie współpracy z bankiem

W niektórych przypadkach możliwe jest uzyskanie wyroku unieważniającego umowę kredytową, co oznacza definitywne „rozstanie się” z bankiem.

Czym są kredyty frankowe?

Są to kredyty głównie hipoteczne denominowane we frankach szwajcarskich lub indeksowane do tej waluty. W przypadku większości takich kredytobiorców mimo regularnego spłacania zobowiązań w stosunku do banków saldo ich kredytów wzrosło na przestrzeni kilku lat o kilkadziesiąt procent a znacznemu wzrostowi uległa też wysokość płaconych rat.

Łączna kwota do spłaty z tytułu kredytów mieszkaniowych udzielonych/nominowanych we franku szwajcarskim na koniec czerwca 2019 r., to 102,8 mld zł.

Prawie co piąty (18,6%) obecnie spłacany kredyt mieszkaniowy jest nominowany we franku.

Co powinieneś wiedzieć o kredycie frankowym:

Zgodnie ze stanowiskiem Rzecznika Finansowego konstruując umowę banki przyznawały sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości rat kredytu waloryzowanego kursem danej waluty, poprzez uznaniowe (np. decyzją zarządu) ustalanie kursu kupna lub sprzedaży takiej waluty. Mechanizm zmiany stopy oprocentowania kredytu, a więc jego podstawy prawne i faktyczne, a także przyczyny i sposób ewentualnych zmian, nie były jasno określane w umowach.

Banki zastrzegały w umowach, że przeliczenie kwoty kredytu z PLN na CHF następuje po bankowym kursie kupna waluty, natomiast przeliczenie rat z CHF na PLN po bankowym kursie sprzedaży waluty. Mechanizm ten powodował, że zobowiązanie kredytobiorcy było zawyżane poprzez zastosowanie dwóch różnych mierników wartości – raz kursu kupna, który zwyczajowo jest niższy, a raz kursu sprzedaży.

Aby ustalić jakie roszczenie przysługuje Tobie w stosunku do banku konieczna jest szczegółowa analiza umowy kredytowej.

Prześlij nam swoją umowę a my dokonamy bezpłatnej analizy.

A może dokonać „przewalutowania” kredytu np. na złotówki?

Przewalutowanie kredytu na złotówki nie jest korzystnym rozwiązaniem, gdyż poprzez dokonanie przewalutowania kredytobiorca uznaje swoje zobowiązanie wobec banku wyrażone w walucie obcej, a aktualne saldo zadłużenia zostaje przeliczone po obecnym kursie franka szwajcarskiego. Konsekwencją przewalutowania kredytu jest obowiązek spłaty kredytu w złotych polskich w oparciu o WIBOR+marża, zatem wysokość jego raty wzrasta.

Przedawnienie roszczeń kredytobiorcy: 

Termin przedawnienia to inaczej okres, w którym wierzyciel może dochodzić  roszczenia od wierzyciela a wierzyciel nie może się uchylić się spełnienia świadczenia. Roszczenia klientów kredytów frankowych są w większości roszczeniami o zapłatę tj. zwrot nadpłaconych rat w przypadku ustalenia nieważności niektórych postanowień umowy kredytowej  bądź o zapłatę nadpłaconego kredytu w przypadku unieważnienia całej umowy kredytowej.

Zgodnie z ogólną zasadą obecnie termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń
o świadczenie okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Przepisy dotyczące przedawnienia zostały zmienione w lipcu 2018 roku, skracając m.in. wcześniej obowiązujący 10 okres przedawnienia, jednak w przypadku roszczeń kredytobiorców, którzy są konsumentami, na podstawie przepisów przejściowych, zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące przed lipcem 2018 r, zgodnie z którymi okres przedawnienia roszczenia wynosi 10 lat. Należy wyjaśnić, że okres przedawnienia liczony jest oddzielnie dla każdej raty kredytu oddzielnie. Kredytobiorca może dochodzić roszczeń od banku nawet jeżeli zawarł umowę ponad 10 lat temu. Jednak wysokość roszczenia powinna zostać pomniejszona o kwoty, jakie zostały zapłacone ponad 10 lat przed złożeniem pozwu.

W przypadku całkowitej spłata kredytu również możliwe jest sądowe dochodzenie roszczeń od banku. Ważne jest, iż umowa, która została zawarta i wykonana zawierała niedozwolone postanowienia umowne. W postępowaniu sądowym dochodzony jest zwrot nadpłaty, na podstawie nieważnej umowy lub umowy, która zawierała niedozwolone postanowienia umowne. Kredytobiorca nadal może żądać zwrotu tego, co zapłacił bankowi, nawet jeżeli umowa kredytowa została ostatecznie rozliczona – oczywiście pod warunkiem, że spłata nie nastąpiła dawniej niż 10 lat przed wytoczeniem powództwa.

Jak dochodzić roszczeń z umowy kredytu frankowego:

Wystąpienie z roszczeniami do banku powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą zawartej umowy kredytowej a także regulaminu. Dopiero po takiej analizie możliwe jest ustalenie czy i jakie klauzule niedozwolone znajdują się w umowie, a w konsekwencji czy i jakie roszczenia  służą kredytobiorcy przeciwko bankowi. Na podstawie uzyskanych informacji kredytobiorca podejmuje decyzję o skierowaniu na drogę sądową sprawy o zapłatę. Z punktu widzenia kredytobiorcy, analiza ma kluczowe znaczenie, gdyż określa jaka jest wysokość nadpłaconej kwoty oraz czy można wystąpić z pozwem o jej unieważnienie. Uzyskanie zwrotu nadpłaconej kwoty w zasadzie nie jest możliwe na drodze polubownej i zawsze wiąże się z koniecznością skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Jeśli jesteś zainteresowany analizą Twojej sytuacji skontaktuj się z naszą Kancelarią.

Czy w przypadku skierowania sprawy do sądu bank może wypowiedzieć umowę kredytową?

Zainicjowanie procesu o unieważnienie umowy kredytowej we franku szwajcarskim lub o zwrot nadpłaconego kredytu z takiej umowy nie stanowi przesłanki do wypowiedzenia umowy przez bank. W umowie kredytowej zawartej z bankiem zostały wskazane okoliczności dające podstawę bankowi do rozwiązania umowy. Podstawową przyczyną wypowiedzenia umowy jest nie spłacanie rat kredytu. W przypadku regularnie spłacanego kredytu bank nie ma podstaw do wypowiedzenia umowy.

Opłaty w sprawie przeciwko bankowi: 

Zgodnie z obowiązującą ustawą o opłatach sądowych w sprawach cywilnych o roszczenia wynikające z czynności bankowych od strony będącej konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych – pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

Dodatkowo zlecając sprawę do prowadzenia adwokatowi należy uiścić stosowne honorarium, jego wysokość jest uzależniona od wysokości dochodzonego roszczenia a także nakładu pracy pełnomocnika, miejsca świadczenia usług, stopień trudności i złożoności sprawy, a także znaczenie sprawy dla klienta. Zazwyczaj wynagrodzenie w sprawach kredytów walutowych wynosi kilka tysięcy złotych, dodatkowo dochodzi wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie lub np. tzw succes fee uzgodnione między stronami.

Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy z bankiem:

Analiza sprawy jest bezpłatana i niezobowiązująca dla Klienta. Kancelaria po analizie przedstawia Klientowi korzystną ofertę uwzględniającą wysokość kredytu i wysokość roszczenia, z jakim Klient może wystąpić do sądu. Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy uzgadniane jest indywidualnie w oparciu o stawki ustalone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Kancelaria pobiera honorarium w wysokości uzgodnionej z Klientem w umowie.

 Masz pytania – skontaktuj się z nami.