Unieważnienie umowy kredytowej

Unieważnienie umowy kredytowej 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nie przeczytałeś swojej umowy kredytu frankowego przed podpisaniem?       I tak możesz liczyć na ochronę.

Aktualna tendencja rozstrzygania sporów na tle kredytów frankowych jest zdecydowanie korzystna dla kredytobiorców. Od dłuższego czasu zdecydowana większość pozwów składanych przez frankowiczów jest przez Sądy uwzględniana. Nic zatem dziwnego, że banki szukają wszelkich możliwych zarzutów mających odwrócić ten kierunek niekorzystnego orzekania.

Jednym z podstawowych zarzutów, jakie banki stawiają konsumentom – frankowiczom, jest kwestia należytej staranności. W ocenie banków każdy konsument zawierający umowę kredytu, powinien podjąć przemyślaną decyzję. W tym celu konsument winien przeczytać umowę w całości i ewentualnie zasięgnąć wiedzy w tematach, które budzą jego wątpliwości. Dlatego właśnie w czasie przesłuchania przed sądem pełnomocnicy banków często pytają kredytobiorców o to, czy przeczytali umowę w całości. Według banków kredytobiorca, który nie zapoznał się z umową, nie zasługuje na ochronę w zakresie abuzywności klauzul umownych. Ma to być swego rodzaju kara za niedbałość czy brak należytej staranności po stronie konsumenta. Jak więc traktować kredytobiorcę, który podpisał umowę bez wnikliwego zapoznania się z jej treścią? Czy może liczyć na ochronę, jeżeli umowa zawiera klauzule niedozwolone? Na te pytania odpowiedział w ostatnim czasie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli zapytał Trybunał Sprawiedliwości.

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał postanowienie w odpowiedzi na pytania Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli. TSUE przypomniał, że konsument z natury rzeczy znajduje się w dużo słabszej pozycji negocjacyjnej od przedsiębiorcy (banku). Status konsumenta ma charakter obiektywny i jest niezależny od konkretnego zasobu wiedzy, jaki może mieć dana osoba.  Z rozważań wynika, że status „konsumenta” nie zależy od zachowania danej osoby przy zawieraniu umowy kredytu. TSUE dodał, że spoczywający na sądzie obowiązek dokonania oceny klauzul umownych nie zależy od zachowania konsumenta, choćby było ono niedbałe.

W konkluzji stwierdzono również, że kryterium należytego poinformowania konsumenta ma znaczenie jedynie dla oceny przejrzystości umowy. Z tego względu ochrona przysługuje każdemu konsumentowi, a nie tylko temu, którego można uznać za rozsądnego i właściwie poinformowanego.

To kolejne pozytywne orzeczenie dla kredytobiorców kredytów frankowych. Jednoznacznie nakazuje ono sądom krajowym, aby obejmowały ochroną każdego konsumenta. Bez znaczenia jest w tym zakresie, czy kredytobiorca zapoznał się z umową należytą uwagą, jeżeli taka umowa zawiera klauzule niedozwolone. Niedbałość konsumenta nie może prowadzić do jakichkolwiek sankcji. W szczególności bank udzielający kredytu nie może wykorzystywać niedbałości kredytobiorcy dla naprawiania własnych błędów

Źródło:

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 10 czerwca 2021 r., w sprawie C‑198/20.

Źródło obrazka: Pixabay.com