Przedawnienie roszczenia banku z kredytu frankowego

Przedawnienie roszczenia banku z kredytu frankowego 1024 680 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W jakim czasie przedawniają się roszczenia banków przeciwko kredytobiorcom z tytułu niezwróconego kredytu.

Sposób liczenia terminu przedawnienia roszczeń banków ma dla kredytobiorców bardzo istotne znaczenie. Prawidłowe ustalenie tego terminu powoduje bowiem, że kredytobiorca ma lub nie ma uprawnienia do złożenia zarzutu przedawnienia. Także Sąd w sporach konsumenckich ma obowiązek prawidłowego ustalenia, czy roszczenia banku nie uległo przedawnieniu. Problem okazuje się być jednak doniosły, a to ze względu na niejednolitą praktykę sądów w całym kraju w tym zakresie.

Aktualnie w orzecznictwie sądów powszechnych dominują następujące poglądy:

  • Świadczenie z umowy kredytu jest świadczeniem jednorazowym, choć płatnym w ratach. Posiada jeden termin wymagalności, który należy wiązać z datą ostatecznej spłaty zadłużenia. W takim ujęciu termin przedawnienia biegnie dopiero od upływu terminu wypowiedzenia umowy. Po upływie terminu wypowiedzenia umowy kredytu rozpoczyna bieg termin przedawnienia.
  • Wymagalność roszczenia o zapłatę poszczególnych rat należy wiązać z terminem płatności każdej raty z osobna. Dodać należy jednak, że dotyczy to rat, których termin zapłaty już nadszedł. Wypowiedzenie umowy z kolei powoduje automatyczną wymagalność rat, których termin zapłaty jeszcze nie nadszedł. W rezultacie każda rata, której termin zapłaty wcześniej nastąpił, przedawnia się w osobnym czasie trzech lat. Raty przyszłe, które stały się wymagalne na skutek wypowiedzenia, przedawniają się z kolei w tym samym czasie. Za takim poglądem opowiada się także zespół naszej Kancelarii.

Sądy stoją po stronie frankowiczów.

Na szczęcie dużo częściej sądy opierają się na drugim z powyższych poglądów, który jest dla kredytobiorców dużo korzystniejszy. Na jego podstawie to bank jest zobowiązany pilnować terminów przedawnienia i ponosi skutki zbyt późnego złożenia pozwu do Sądu. Przed jego złożeniem bowiem zdarza się, że wcześniejsze do spłaty raty uległy już przedawnieniu. Jest to więc rozwiązanie sprawiedliwe i daje poczucie równowagi interesów banków i kredytobiorców.

Niestety zdarza się jednak, że sądy orzekające w konkretnych sprawach korzystają z poglądu pierwszego. I właśnie w jednej z takich spraw ostatnio stanowisko zajął Rzecznik Finansowy, który złożył w interesie kredytobiorców skargę nadzwyczajną. Rzecznik Finansowy przychyla się bowiem do stosowania poglądów korzystniejszych dla kredytobiorców. Zajęcie przez tak istotny organ stanowiska w sprawie być może przyczyni się do ujednolicenia praktyki orzeczniczej w sądach powszechnych. Z pewnością jednak kluczowe znaczenie będzie miała treść orzeczenia wydanego przez Sąd Najwyższy, który przedmiotową skargę nadzwyczajną będzie rozpoznawał.

Źródło zdjęcia: Pixabay.com