Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w sprawie kredytu bankowego

Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w sprawie kredytu bankowego 1024 438 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Kiedy jest to możliwe i jak wnieść skargę nadzwyczajną.

Do naszej Kancelarii wpływa dużo zapytań dotyczących zagadnienia, czy po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego w sprawie kredytowej kredytobiorcom przysługują inne prawne środki obrony przeciw roszczeniom banków. Z reguły dotyczy do spraw, w których bank po wypowiedzeniu umowy kredytu dochodzi od kredytobiorcy zapłaty wszystkich kwot postawionych w stan natychmiastowej wymagalności.

Pomocą dla takich osób może być instytucja tzw. skargi nadzwyczajnej, o czym będzie mowa w niniejszym materiale.Taka skarga została w ostatnim czasie wniesiona na rzecz naszego Klienta do Sądu Najwyższego.

Zaznaczamy zarazem, że nie będziemy omawiać standardowych nadzwyczajnych środków zaskarżenia takich jak np. skarga kasacyjna. Przysługują one bowiem tylko w niektórych przypadkach i obarczone są krótszymi ustawowymi terminami. Dlatego poniższe informacje dotyczą sytuacji, w której kredytobiorcy inne nadzwyczajne środki zaskarżenia nie przysługują.

Problem wadliwych wypowiedzeń umów kredytowych.

Klient naszej Kancelarii przed laty zawarł umowę wysokiego kredytu z jednym z polskich banków. Niestety problemy zdrowotne przełożyły się u niego na problemy zawodowe i zarobkowe. W efekcie Klient utracił płynność finansową i nie był w stanie spłacać zobowiązań kredytowych. Bank wypowiedział Klientowi umowę kredytu w sposób warunkowy, tzn. dokonał rozwiązania umowy kredytu z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia pod warunkiem, że klient nie spłaci zadłużenia w tym terminie.

Bank złożył pozew do Sądu, zaś Sąd wydał nakaz zapłaty zasądzający w całości dochodzone kwoty. Klient z uwagi na brak znajomości prawa oraz zły stan zdrowia nie potrafił samodzielnie zaskarżyć nakazu zapłaty, w konsekwencji czego orzeczenie uprawomocniło się. Następnie bank skierował sprawę do komornika. W chwili gdy Klient skontaktował się z naszą Kancelarią, nie posiadał możliwości skorzystania z nadzwyczajnych środków zaskarżenia, takich jak np. skarga kasacyjna.

Nieskuteczne wypowiedzenie jako podstawa nakazu zapłaty.

Uważna analiza sprawy przez naszą Kancelarię pozwoliła na ustalenie, że wypowiedzenie umowy przez bank było bezskuteczne, a Sąd nie powinien w takich warunkach wydać nakazu zapłaty na rzecz banku. Przede wszystkim:

– Bank nie wywiązał się w sposób prawidłowy z obowiązku poinformowania Klienta o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu przed wypowiedzeniem umowy. Tymczasem bank nie może swobodnie wypowiedzieć umowy kredytowej, gdy kredytobiorca popadł w opóźnienie ze spłatą kredytu.

Najpierw powinien doręczyć kredytobiorcy wezwanie do zapłaty oraz odczekać do upływu dodatkowego terminu na spłatę zadłużenia wyznaczonego w wezwaniu, a nie krótszego niż 14 dni roboczych. W tym terminie powinien umożliwić kredytobiorcy zamiast spłaty na złożenie wniosku restrukturyzacyjnego. Dopiero po upływie tego terminu bank może bowiem złożyć wobec kredytobiorcy oświadczenie woli w sprawie wypowiedzenia umowy kredytowej

oraz

– Bank dokonał wypowiedzenia umowy kredytu w sposób warunkowy, gdy tymczasem za niedopuszczalne uznaje się stosowanie warunków w czynnościach prawnych jednostronnych. Chodzi o takie czynności prawne, które dokonywane są bez udziału drugiej strony. Taką czynnością jest np. wypowiedzenie umowy czy odstąpienie od niej, w przeciwieństwie do czynności dwustronnych, do których zaliczamy np. zawarcie umowy.

Oba powyższe błędy powodowały w naszej ocenie bezskuteczność rozwiązania umowy kredytu przez bank.

Wniosek o złożenie skargi nadzwyczajnej. 

Kiedy już okazało się, że orzeczenie Sądu jest nieprawidłowe, doradziliśmy naszemu Klientowi, aby sformułował wniosek o sporządzenie skargi nadzwyczajnej do właściwego organu państwowego. Taka skarga dopuszczalna jest wtedy, gdy przykładowo: orzeczenie Sądu narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji; orzeczenie Sądu w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie; czy też zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

Skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego mogą wnosić jedynie organy publiczne wskazane w ustawie. Są to m.in. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskim i w ograniczonym zakresie takie organu jak np. Rzecznik Finansowy, czy Rzecznik Praw Dziecka.

Powyższe organy muszą jednak dowiedzieć się o takiej sprawie, która jest jedną z wielu tysięcy spraw rozpoznawanych codziennie przez Sądy w całym kraju. Pomogliśmy więc Klientowi w ten sposób, że przygotowaliśmy wniosek do Prokuratora Generalnego, w którym opisaliśmy całą sprawę i przedstawiliśmy prawny pogląd dotyczący błędów, jakie popełnił Sąd przy wydaniu nakazu zapłaty.

Uwzględnienie wniosku przygotowanego przez Kancelarię.

Po okresie oczekiwania nasz Klient otrzymał informację o tym, że Prokurator Generalny uwzględnił wniosek oraz złożył skargę nadzwyczajną na korzyść Klienta. W skardze tej podzielił nasze stanowisko co do błędów popełnionych zarówno przez bank, jak i przez Sąd.

Co więcej, na wniosek Prokuratora Generalnego Sąd wstrzymał również wykonanie orzeczenia w stosunku do Klienta. Oznacza to, że do czasu zakończenia postępowania wywołanego skargą komornik nie będzie mógł prowadzić aktywnie postępowania egzekucyjnego przeciwko Klientowi.

Sąd Najwyższy może skargę uwzględnić i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi. Taka decyzja otwiera Klientowi możliwość ponownej obrony w sprawie przeciwko Bankowi. W omawianej sprawie z uwagi na zauważone błędy możliwe jest nawet oddalenie powództwa banku w całości.

Prawomocność orzeczenia Sądu nie oznacza braku możliwości obrony. 

Powyższa sprawa pokazuje, że kredytobiorca nie traci możliwości skutecznej obrony nawet wtedy, gdy w sprawie działa już komornik. Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna i do każdej należy podejść indywidualnie. Praktyka pokazuje, że zarówno banki jak i Sądy popełniają błędy, które często wpływają niekorzystnie na sytuację kredytobiorcy. Chodzi zwłaszcza o tych kredytobiorców, którzy w starciu z bankiem bronią się samodzielnie, bez pomocy prawników.

Wychwytując takie błędy, kredytobiorca ma więc możliwość bronienia się z pomocą wskazanych organów państwowych, co pokazuje przykład naszego Klienta. Choć samo złożenie skargi nadzwyczajnej nie oznacza jeszcze wygranej, to jednak daje szansę ponownej obrony i zwrócenia uwagi Sądu na wszelkie przesłanki oddalenia powództwa. Jeśli błędy te są znaczące, Sąd ma prawo zupełnie zmienić pierwotną decyzję i powództwo nawet oddalić.

Przeanalizuj swoją sprawę ponownie z pomocą prawnika.

Jeśli jesteś w podobnej sytuacji, tj. przegrałeś sprawę z bankiem, ale masz poczucie, że twoja sprawa nie została oceniona w sposób prawidłowy przez Sąd, skontaktuj się z prawnikiem, który specjalizuje się w tego typu sprawach.

W naszej Kancelarii pomagamy Klientom w ponownej analizie spraw sądowych oraz w sporządzaniu wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej.

Źródło zdjęcia: Pixabay.com