Wydział Frankowy Sadu Okręgowego w Warszawie zamknięty dla frankowiczów spoza Warszawy

Wydział Frankowy Sadu Okręgowego w Warszawie zamknięty dla frankowiczów spoza Warszawy 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W dniu 22.03.2023 r. Prezydent podpisał ustawę zabraniającą frankowiczom pozywania banków w sądzie właściwym ze względu na adres siedziby pozwanego. Oznacza to, że przykładowo frankowicze spoza Warszawy nie będą mogli pozwać banku do Wydziału Frankowego.

Frankowicze na 5 lat stracą prawo do kierowania pozwów do sądu innego niż sąd właściwy dla miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Art. 18 podpisanego projektu ustawy przewiduje możliwość wytoczenia powództwa konsumenta (w okresie 5 lat od wejścia przepisów w życie) o roszczenie związane z zawarciem umowy kredytu frankowego, w tym o ustalenie istnienia lub nieistnienia zobowiązania z niej wynikającego,
o ustalenie bezskuteczności postanowień tej umowy lub o zwrot świadczeń związanych z jej zawarciem, wyłącznie przed sąd, w którego okręgu powód będący konsumentem ma miejsce zamieszkania.

Podpisanie noweli przez Prezydenta oznacza pozbawienie prawa do wniesienia powództwa przed Wydziałem Frankowym mieszkańców całej Polski.

W praktyce będą tam mogli składać powództwa mieszkańcy należący do terenu podlegającego właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie. Dla wielu osób może oznaczać pozbawienie możliwości uzyskania zabezpieczenia w postaci wstrzymania dalszej płatności rat na czas procesu oraz z sprawności orzekania jaką reprezentuje Wydział Frankowy. Nie bez znaczenia jest już jego utrwalona, a zarazem korzystna dla frankowiczów linia orzecznicza.

Banki dalej będą mogły występować z powództwem na dotychczasowych warunkach. Tylko konsument będzie miał ograniczone prawo do wyboru sądu, mogąc skierować sprawę jedynie do sądu znajdującego się w miejscu jego zamieszkania. Taka regulacja budzi wątpliwości zgodności z prawem unijnym.

W obliczu spodziewanej fali nowych pozwów, będącej pokłosiem niedawnej korzystnej dla frankowiczów opinii Rzecznika Generalnego TSUE, powstanie ryzyko „zalania” pozwami sądów z innych miejscowości. Sądów nie posiadających utrwalonej linii orzeczniczej, czy schematów postępowania w sprawach kredytów frankowych.

Czym zajmuje się „wydział frankowy”?

XXVIII Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie tzw. Wydział Frankowy został powołany do życia w celu skierowania spraw frankowych do jednego wyspecjalizowanego wydziału oraz dla ujednolicenia linii orzeczniczej.

Większość banków posiada siedziby centrali w Warszawie (z wyjątkiem Santander Consumer Banku i Credit Agricole we Wrocławiu, Bank BPH w Gdańsku oraz ING Bank Śląski w Katowicach), co pozwala na skorzystanie z dobrodziejstwa złożenia pozwu w Warszawie ze względu na siedzibę banku przez klientów prawie wszystkich banków w Polsce.

Mimo dużego obłożenia i często wieloletniego oczekiwania na choćby wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy Wydział Frankowy zawdzięcza swoją popularność dość częstym udzielaniem zabezpieczenia w postaci „zamrożenia” spłaty rat kredytu na czas trwania procesu. Zabezpieczenie można uzyskać  pod warunkiem faktycznego spłacenia większej kwoty kredytu niż się pożyczyło. Sama procedura udzielenia zabezpieczenia polega na rozpoznaniu wniosku bezzwłocznie, nie później niż w terminie jednego tygodnia od wpływu wniosku do sądu. W podobnym czasie sąd rozpatruje zażalenia od banków. Zatem zabezpieczenie można uzyskać dość szybko, niekiedy i po miesiącu od złożenia pozwu lub wniosku, a najczęściej do trzech miesięcy.

Symptomatyczne jest, że wiele sądów w Polce uznaje zabezpieczenia za niemożliwe do udzielenia, co powoduje, że kredytobiorca pomimo dokonania spłaty równowartości pożyczonego kapitału jest zobowiązany do dalszej spłaty kredytu przez czas trwania procesu co niekiedy wynosi 4 – lata.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia a więc już w kwietniu 2023 roku.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia Pixabay.com