Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ustawy dezubekizacyjnej. 

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ustawy dezubekizacyjnej.  509 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie ustawy dezubekizacyjnej. 

W dniu 16 września 2020 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III UZP 1/20, podjął uchwałę istotną uchwałę w sprawie przepisów tzw. „ustawy dezubekizacyjnej”. Przypomnijmy, że wspomniana ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, wprowadzała po zmianach z dnia 16.12.2016 r. istotną obniżkę świadczeń funkcjonariuszy służb PRL. Zamierzeniem projektodawców obniżek emerytura winna ulec obniżeniu za samą formalną przynależność do służb bezpieczeństwa PRL.

Tymczasem w powyższej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, iż kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno zindywidualizowane. Służba być oceniana na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.

Powyższy pogląd powinien skutkować ujednoliceniem orzecznictwa sądowego. W takim przypadku doszłoby do przyjęcia od dawna podnoszonych postulatów, wedle których każdą ze spraw powinno się oceniać indywidualnie. Sądy powinny zatem odejść od sformalizowanej oceny opartej jedynie na samej przynależności strony postępowania do służb poprzedniego ustroju.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16.09.2020 r., III UZP 1/20.

Źródło zdjęcia: Pixabay.pl