Zatrzymanie kaucji przez firmę leasingową. Jak się bronić ?

Zatrzymanie kaucji przez firmę leasingową. Jak się bronić ? 689 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nie ulega wątpliwości, że leasing jest jedną z najczęściej stosowanych form zewnętrznego finansowania w firmie. Dlatego każdy przedsiębiorca bez względu na formę prowadzenia działalności, powinien znać swoje prawa. W szczególności powinien znać zasady rozliczania umowy leasingu po jej rozwiązaniu.

Spółka Idea Leasing S.A. (aktualnie Idea Getin Leasing S.A.). W pewnym okresie stosowała w swoich wzorcach umów leasingu obowiązek zapłaty kaucji gwarancyjnej na zabezpieczenie roszczeń umownych.
Z kolei w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn dotyczących leasingobiorcy, podmiot ten zastrzegał na swoją rzecz określone świadczenia odszkodowawcze.  Chodziło m.in. o odszkodowanie w formie kaucji gwarancyjnej lub jej części. Warto jednak podkreślić, że umowy te przewidywały podstawową funkcję kaucji gwarancyjnej jako środka zabezpieczającego, nie zaś sankcjonującego.  Przepis ogólnych warunków umowy leasingu stanowił, iż po zakończeniu umowy niewykorzystana część kary umownej miała być zwracana korzystającemu. Taki zapis przesądza, że instytucja kaucji gwarancyjnej miała służyć przede wszystkim zabezpieczeniu zapłaty kar umownych i innych świadczeń.  Nie mogła stanowić natomiast sama w sobie kary umownej.

Tymczasem Idea Leasing S.A. Po rozwiązaniu z winy leasingobiorców umów, przed sądami w całej Polsce dochodziła zapłaty różnego rodzaju świadczeń odszkodowawczych. W tym właśnie kaucji gwarancyjnej, stanowiącej nierzadko wartość od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

W naszej ocenie takie żądanie nie jest uzasadnione.

Co istotne w treści umów było zastrzeżenie, że kaucja gwarancyjna miała być przeznaczona po zakończeniu umowy do wykupu pojazdu. Zgłaszając do sądu roszczenie o zapłatę kary w formie kaucji gwarancyjnej, Idea Leasing S.A. żąda zapłaty kwoty wykupu. I to pomimo braku wykupu pojazdu. Zatem zgodnie z art. 58 §1 k.c. kwestionowane przepisy umowy są niedopuszczalne i nieważne z mocy prawa. Roszczenie zgłoszone w tym zakresie powinno być przez Sąd oddalone. Powyższa argumentacja znajduje swoje oparcie również w orzeczeniach sądów powszechnych (podobnie wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 17.09.2015 r., XIX Ga 136/15, wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25.11.2015 r., I C 933/15).

Należy jednak podkreślić, iż Sądy nie zawsze samodzielnie dochodzą do powyższych wniosków i niezbędne jest podnoszenie w sporze z leasingodawcą powyższych zarzutów.

Jeśli prowadzisz obecnie spór ze spółką Idea Getin Leasing S.A. i Twojej umowie znajdujesz podobne zapisy, nasza kancelaria może pomóc Ci zweryfikować treść umowy oraz żądania leasingodawcy.

Od kilkunastu lat z sukcesem walczymy z bankami i innymi instytucjami finansowymi. Chętnie służymy doświadczeniem i zapraszamy do współpracy.

Źródło zdjęcia: Pixabay.com