Bank wypowiedział umowę kredytu bankowego ? Co można zrobić?

Bank wypowiedział umowę kredytu bankowego ? Co można zrobić? 226 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nieprawidłowe wypowiedzenie umowy kredytu bankowego prowadzi do oddalenia powództwa.

Nasza Kancelaria w ostatnim czasie po raz kolejny prowadziła na rzecz Klienta spór z jednym z większych polskich banków
w zakresie kredytu konsumenckiego. Klient najpierw opóźniał się ze spłatą kredytu a potem zaprzestał spłacania kredytu. Bank wypowiedział kredytobiorcy umowę kredytu.  Zażądał też natychmiastowej zapłaty wszystkich wymagalnych i niewymagalnych rat, odsetek umownych, odsetek karnych, jak również kosztów kredytu.

Nasi prawnicy podnieśli w stosunku do banku zarzut nieprawidłowo przeprowadzonej procedury wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy pomijało bowiem prawo kredytobiorcy do złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu.

Co mówią przepisy:

Zgodnie  art. 75 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

  1. Jeżeli kredytobiorca opóźnia się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, bank wzywa go do dokonania spłaty, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.
  2. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, bank informuje kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.
  3. Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu,  jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.
  4. Restrukturyzacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez bank i kredytobiorcę.
  5. Bank, w przypadku odrzucenia wniosku kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, przekazuje kredytobiorcy, bez zbędnej zwłoki, szczegółowe wyjaśnienia, w formie pisemnej, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.
  6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do umów pożyczek pieniężnych. 

Niewypełnienie powyższych obowiązków przez bank skutkuje nieważnością oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu.Z tym zarzutem i powołaną argumentacją zgodził się rozpoznający sprawę Sąd, oddalając w całości powództwo banku.

To kolejny sukces naszego klienta w sporze z bankiem. Przy tej okazji należy raz jeszcze podkreślić, że kredytobiorca nigdy nie stoi na straconej pozycji w walce z bankami i innymi instytucjami kredytowymi. Doświadczenie pokazuje, że wielokrotnie działania tych instytucji naruszają przepisy prawa i nie zasługują na ochronę.

Źródło:

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu, Wydział II Cywilny, z dnia 16.11.2020 r., I C 1415/19

Źródło zdjęcia: Pixabay.com