Co to jest księga wieczysta? I jak zrozumieć co jest w niej opisane.

Co to jest księga wieczysta? I jak zrozumieć co jest w niej opisane. 1024 677 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Analiza księgi wieczystej jest jedną z podstawowych czynności zmierzających do ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księga wieczysta zawiera między innymi informację o lokalizacji nieruchomości i jej rodzaju, o tym, kto jest właścicielem nieruchomości oraz o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości.

Księga wieczysta – jak wygląda?

Księgi wieczyste prowadzone są aktualnie jako rejestr elektroniczny. Księga wieczysta składa się z IV działów:

  • Dział I-O – Oznaczenie nieruchomości
  • Dział I-SP – Spis praw związanych z własnością
  • Dział II – Własność
  • Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia
  • Dział IV – Hipoteka.

Uzgodnienie treści księgi wieczystej

Pamiętać należy, iż jeśli informacje znajdujące się w księdze wieczystej są niezgodne z rzeczywistością i na tym tle występuje spór między różnymi osobami, zainteresowanemu przysługuje środek prawny w postaci powództwa o uzgodnieniu treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Księga wieczysta jakie informacje zawiera

Dziale I-O i I-SP zawiera ogólne informacje o nieruchomości, jej adres, numery działek czy rodzaj nieruchomości. Zapisy w tych działach mogą być przydatne np. do określenia możliwego sposobu zagospodarowania gruntu, chociaż w tym zakresie informacje znajdujące się w księdze wieczystej są często nieaktualne.

Jak sprawdzić kto jest właścicielem nieruchomości KSIĘGA WIECZYSTA

Dział II zawiera informacje o tym, kto jest właścicielem bądź współwłaścicielem nieruchomości oraz jaka jest podstawa nabycia. Pamiętać należy, że wpisy w tym dziale także mogą być nieaktualne. Jeśli właściciel nieruchomości zmarł, a nadal nie przeprowadzono postępowania spadkowego, w księdze wieczystej widnieć będzie informacja o dotychczasowym właścicielu. Podobnie w przypadku, w którym nieruchomość była niedawno przedmiotem sprzedaży – choć o nieaktualności wpisu może nas ostrzec wtedy znajdująca się w księdze wieczystej wzmianka.

Księga wieczysta informacja o długach

Dział III księgi wieczystej może zawierać informację o toczących się postępowaniach egzekucyjnych i wynikającym z nich zakazie zbywania nieruchomości. W dziale tym wpisuje się np. służebności, takie jak np. służebność mieszkania, służebności gruntowe czy służebności przesyłu.

Księga wieczysta HIPOTEKI

Dział IV księgi wieczystej zawiera informację o wierzycielu hipotecznym, podstawie wpisu oraz kwocie zabezpieczenia. Jeśli nieruchomość obciążona jest hipoteką na rzecz kilku podmiotów, kolejność wpisu decydować będzie o kolejności ich zabezpieczenia.

KANCELARIA księgi wieczyste

Chociaż księgi wieczyste stanowią punkty wyjścia dla oceny stanu prawnego nieruchomości, analiza sytuacji prawnej nigdy nie powinna ograniczać się wyłącznie do ich lektury. W zależności od rodzaju nieruchomości, decydujące mogą być inne dane, takie jak wynikające z decyzji o warunkach zabudowy, planów zagospodarowania przestrzennego czy orzeczeń sądów.

Zapraszamy do kontaktu osoby potrzebujące wsparcia w procesach zakupu i sprzedaży nieruchomości oraz regulacji jej stanu prawnego, a także w postępowaniach dotyczących praw do nieruchomości.

Zapraszamy do kontaktu: adwokatgabrysiak.pl/kontakt/