Dobrowolne porozumienie rodziców w sprawie alimentów dla dzieci obowiązuje tylko do wyroku rozwodowego.

Dobrowolne porozumienie rodziców w sprawie alimentów dla dzieci obowiązuje tylko do wyroku rozwodowego. 1024 768 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Sąd Najwyższy rozpoznawał niedawno skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego w sprawie mającej istotne znaczenie w zakresie obowiązków alimentacyjnych.

Alimenty a raty kredytu spłacane przez jednego z małżonków.

Sprawa dotyczyła dwojga małżonków, którzy jeszcze przed rozwodem zawarli porozumienie w sprawie sposobu realizowania alimentów przez ojca na małoletnie dzieci. Ustalono, że obowiązek będzie realizowany w ten sposób, iż ojciec będzie spłacał samodzielnie kredyty obciążające małżonków. Małżonkowie dokonali w ramach porozumienia częściowego podziału majątku. Finalnie nie płacił bezpośrednio matce dzieci na ich utrzymanie, ale odciążał ją z powinności spłacania rat kredytowych. Małżonkowie byli bowiem solidarnie odpowiedzialni za realizację zobowiązań kredytowych.

Po pewnym czasie małżeństwo stron zostało rozwiązane przez rozwód. Ojciec został zobowiązany do ponoszenia na rzecz dzieci alimentów w kwocie 1.000,00 zł. W dalszym ciągu realizował on jednak porozumienie zawarte wcześniej z matką dzieci i spłacał raty obciążających ich wspólnie kredytów. Płacąc te raty, nie uiszczał jednak alimentów zasądzonych na rzecz dzieci, mając na uwadze właśnie treść porozumienia z matką dzieci. Matka dzieci wszczęła więc postępowanie egzekucyjne celem uzyskania przedmiotowych świadczeń alimentacyjnych. W odpowiedzi ojciec dzieci pozwał byłą żonę o zwrot połowy płaconych rat kredytowych.

Powództwo ojca dzieci opierało się na art. 376 Kodeksu cywilnego. Jeżeli jeden z dłużników solidarnych spełnił świadczenie może on żądać zwrotu od współdłużnika w częściach równych. Co do zasady żądanie jedno z kredytobiorców o zwrot połowy spłaconych rat od drugiego kredytobiorcy jest prawidłowe. Jednakże w tym konkretnym przypadku roszczenie nie było uzasadnione.

Trzeba spłacać i raty kredytu i płacić alimenty.

Sąd Najwyższy stwierdził, że ojciec dzieci przyjął na siebie zobowiązanie do spłacania całości rat samodzielnie i nie uległo ono zmianie po rozwodzie. Z kolei porozumienie dotyczące sposobu wykonywania alimentów zmieniło się z chwilą wydania wyroku rozwodowego. Innymi słowy, zobowiązanie do samodzielnej spłaty kredytów pozostało, ale zmianie uległy obowiązki alimentacyjne. Matka dzieci miała więc pełne prawo do domagania się zapłaty alimentów oraz oczekiwania, że były mąż będzie samodzielnie spłacał kredyty.

Powyższa sprawa potwierdza, że przy zawieraniu przez małżonków i byłych małżonków porozumień obejmujących całokształt sytuacji majątkowo-rodzinnej, należy zachować szczególną staranność. Warto również skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, co pozwoli na uniknięcie konsekwencji nieznajomości skomplikowanych przepisów regulujących te stosunki.

Źródło:

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych
z dnia 30 czerwca 2021 r. I NSNc 79/20.

 

Źródło zdjęcia:Pixabay.com