Koszty zastępstwa procesowego. Jak się ustala ich wysokość

Koszty zastępstwa procesowego. Jak się ustala ich wysokość 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

W sprawach, w których jedna lub obie strony procesu reprezentowane są przez zawodowego pełnomocnika, tj. przede wszystkim adwokata lub radcę prawnego, sąd rozstrzyga w przedmiocie kosztów zastępstwa procesowego. Czym są koszty zastępstwa procesowego i jaki mają wpływ na obciążenie finansowe strony przegrywającej postępowanie?

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach cywilnych

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują zasądzenie na rzecz strony, która wygra proces kosztów zastępstwa procesowego. Warunkiem jest to, że strona, która wygrała proces jest reprezentowana przez adwokata lub radcę prawnego i złoży w toku postępowania wniosek o zasądzenie takich kosztów. Jeśli sprawa została wygrana jedynie częściowo, sąd uwzględnia koszty zastępstwa procesowego jako jeden z elementów kosztów procesu, o których rozstrzyga w wyroku i obciąża stronę przegrywającą proces w takiej części, w jakiej proces przegrała, chyba że przegrała jedynie w nieznacznej części. Na przykład, jeśli powód dochodził zapłaty 11 000 zł, a sąd zasądził kwotę 10 500 zł, może obciążyć stronę przegrywającą kosztami w całości ze względu na fakt, iż w przeważającej mierze powództwo było zasadne.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego regulowana jest przepisami Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. Zasadniczo te same stawki przewiduje również Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych. W sprawach cywilnych wysokość kosztów zastępstwa procesowego zależna jest od rodzaju postępowania. Można jednak przyjąć, że są one zależne od wartości przedmiotu sprawy i wynoszą kolejno przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 90 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;

7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;

8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;

9) powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

NAKAZ ZAPŁATY – koszty adwokackie

W sprawach, które kończą się wydaniem nakazu zapłaty, od którego żadna ze stron nie wniosła środka odwoławczego, koszty zastępstwa procesowego wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;

3) powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;

4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;

7) powyżej 200 000 zł – 7200 zł.

Koszty zastępstwa procesowego – maksymalnie sześciokrotność stawki

Podkreślić należy, że przepisy przewidują, iż sąd zasądza koszty zastępstwa procesowego zasadniczo w wymiarze od jednokrotności do sześciokrotności stawki. Jednakże najczęściej ogranicza się do zasądzenia kosztów w stawce minimalnej. W szczególnych wypadkach sąd może nie obciążać strony przegrywającej proces kosztami zastępstwa procesowego.

Koszty zastępstwa prawnego w innych rodzajach spraw

Rozporządzenie reguluje także stawki minimalne należne stronie wygrywającej proces w innych rodzajach postępowań cywilnych. Np. sprawach o rozwód, pracowniczych czy ubezpieczeń społecznych. Określa także stawki za zastępstwo w sprawach karnych i administracyjnych. Stawki minimalne w aktualnej wysokości obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

 

Jeśli masz pytania dotyczące kosztów zastępstwa procesowego, jakie będziesz ponosić przy prowadzeniu Twojej sprawy skontaktuj się z nami https://adwokatgabrysiak.pl/kontakt/

Żródło zdjęcia: Pixabay.com