Nabycie spadku przed sądem czy u notariusza?

Nabycie spadku przed sądem czy u notariusza? 1024 772 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Stwierdzenie nabycia spadku może być nie tylko przeprowadzone w sądzie. Z pewnością szybszą metodą jest uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza. O ile jednak sądowa ścieżka postępowania jest dopuszczalna zawsze, to załatwienie sprawy spadkowej przed notariuszem możliwe jest tylko w sytuacjach niespornych i mniej skomplikowanych.

Poświadczenie dziedziczenia – kiedy?

Przepisy kodeksu cywilnego stanowią, że spadek nabywa się z mocy prawa z datą jego otwarcia, którą jest śmierć spadkodawcy. Jednocześnie, dla potwierdzenia uprawnień spadkobiercy, konieczne jest uzyskanie jednego z dwóch dokumentów: postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane przez sąd albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Droga sądowa i notarialna dopuszczalne są niezależnie od tego, czy spadkobiercy dziedziczą na podstawie testamentu czy też nie został on w ogóle sporządzony.

Potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej?

Skontaktuj się z nami!

Stwierdzenie nabycia spadku przed sądem – kiedy?

W następujących sytuacjach niemożliwe będzie, aby akt poświadczenia dziedziczenia sporządził notariusz:

  • występuje spór między stronami o prawo do dziedziczenia lub podstawę dziedziczenia (np. kwestionowany jest sporządzony testament),
  • nie jest możliwe, żeby przed notariuszem stawili się wszyscy spadkobiercy lub ich pełnomocnicy,
  • podstawą dziedziczenia ma być testament szczególny (np. testament ustny),
  • gdy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał w Rzeczypospolitej Polskiej, albo w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą,
  • spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 r.

We wszystkich wymienionych okolicznościach spadkobiercy zmuszeni będą do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Podsumowanie

Notarialny akt poświadczenia dziedziczenia czy sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku są konieczne, ażeby uregulować sprawy majątkowe po zmarłym (np. zmienić dane właściciela w księdze wieczystej czy uzyskać środki z rachunku bankowego). Należy także mieć na uwadze, że spory dotyczące podziału rzeczy wchodzących w skład spadku i związanych z tym rozliczeń prowadzone są w sądowym postępowaniu o dział spadku.

Wspieramy naszych klientów we wszystkich zagadnieniach związanych z prawem spadkowym.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com