Przedwczesność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w okresie uprawniającym kredytobiorcę do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego.

Przedwczesność wypowiedzenia umowy kredytu przez bank w okresie uprawniającym kredytobiorcę do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego. 1024 705 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Nieterminowe regulowanie zobowiązań kredytowych

Ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.1854) wprowadzono do prawa bankowego procedurę umożliwiającą kredytobiorcom na przeprowadzenie restrukturyzacji kredytu. Taka możliwość istnieje w razie nieterminowego regulowania zobowiązań kredytowych. Zgodnie
z tymi przepisami w razie opóźnienia kredytobiorcy bank zobligowany jest przed wypowiedzeniem umowy kredytu do:

1) wezwania kredytobiorcy do dokonania spłaty, wyznaczając na to termin nie krótszy niż 14 dni roboczych oraz

2) poinformowania kredytobiorcę o możliwości złożenia, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, wniosku o restrukturyzację zadłużenia.

Dodatkowo Bank powinien, na wniosek kredytobiorcy, umożliwić mu restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty kredytu, jeżeli jest uzasadniona dokonaną przez bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej kredytobiorcy.Bank co prawda nie ma obowiązku wyrażenia zgody na przeprowadzenie restrukturyzacji (decyzja w pełni dobrowolna), jednakże jeśli zgody nie wyrazi, musi o tym kredytobiorcę poinformować i uzasadnić swoje stanowisko.

W ocenie prawników powyższe zasady przewidują, że bank nie ma prawa do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytu, zanim upłynie dla kredytobiorcy termin na zapłatę bądź złożenie wniosku restrukturyzacyjnego. Wypowiedzenie takiej umowy bez przeprowadzenie takiej procedury powoduje, iż wypowiedzenie traktować należy jako bezskuteczne.

Wypowiedzenie umowy przed upływem terminu na wniosek restrukturyzacyjny.

W praktyce pojawią się jednak pewne wątpliwości co do tego, czy skuteczne może być wypowiedzenie umowy kredytu przez bank, które:

  • dotarło do kredytobiorcy w czasie, gdy płynął dla niego termin na złożenie wniosku restrukturyzacyjnego i
  • kredytobiorca ostatecznie takiego wniosku nie złożył.

Chodzi więc o sytuację, w której bank wezwał kredytobiorcę do zapłaty i prawidłowo poinformował go o możliwości restrukturyzacji kredytu, ale nie poczekał na upływ 14 dni przewidziany na taki wniosek.

Powyższy problem rozpoznawany był w ostatnim czasie przez Sąd w sprawie klienta naszej Kancelarii. Prowadząc tę sprawę, stanęliśmy przed Sądem na stanowisku, że nie ma znaczenia fakt niezłożenia przez kredytobiorcę wniosku restrukturyzacyjnego, skoro wypowiedzenie umowy nastąpiło przedwcześnie. Kredytobiorca pozbawiony został więc możliwości złożenia takiego wniosku np. w końcowej fazie takiego terminu.

Sąd orzekający w sprawie w całości podzielił nasz pogląd, oddalając w całości powództwo banku i uznając rozwiązanie umowy przez bank jako przedwczesne. Sąd słusznie podkreślił, że przepisy ustawy stwarzają dla kredytobiorcy prawo do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego w każdym momencie płynącego 14-dniowego terminu. Bank nie ma zatem prawa do przecięcia tego terminu poprzez przedwcześnie złożone oświadczenie o wypowiedzeniu. Nie ma więc znaczenia fakt, czy mimo zachowania banku kredytobiorca zdołał nawet w późniejszym czasie złożyć wspomniany wniosek restrukturyzacyjny lub tego nie zrobił. Złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu z założenia stanowi dla kredytobiorcy informację co do tego, że bank nie ma woli kontynuowania stosunku prawnego i może to skutecznie zniechęcić kredytobiorcę do skorzystania z tego prawa. Na skutek uznania, iż wypowiedzenie jest przedwczesne i wobec tego nie wywołuje skutków prawnych, bank nie może postawić kredytu w stan natychmiastowej wykonalności. Z tych względów powództwo w takich warunkach jawi się jako bezzasadne.

Korzyść naszego Klienta.

Dzięki powyższemu, prawomocnemu orzeczeniu Klient naszej Kancelarii uchronił się od dochodzenia przez bank zapłaty w drodze egzekucji.

Jeśli masz podobny do powyżej opisanego problem, bądź bank nie rozpatrzył twojego wniosku o restrukturyzację zobowiązania kredytowego, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Zawodowo pomagamy naszym Klientom w obronie przed roszczeniami banków z tytułu umów kredytu lub pożyczki.

 

Nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu bankowego od 2005 roku. Jeśli masz problem z bankiem zapraszamy do współpracy.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay.com