Negatywne konsekwencje nieprawidłowego poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Negatywne konsekwencje nieprawidłowego poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Zawarłeś zdalnie umowę z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalnością przez internet? Możesz być zobowiązany wykonać tę usługę za darmo
Nowelizacją kodeksu cywilnego wprowadzono art. 385 5, zgodnie z nim osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, jest traktowana jak konsument.
To ważny przepis, który może spowodować, że w majestacie prawa wykonasz usługę za darmo na rzecz innego przedsiębiorcy.

Zawierasz umowę z przedsiębiorcą poza lokalem lub zdalnie ?

W niektórych przypadkach musisz traktować przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą jak konsumenta. Chodzi o sytuacje, w których zawierana umowa nie ma dla Twojego kontrahenta zawodowego charakteru. W takim przypadku Twój kontrahent ma m.in. prawo do odstąpienia i  od umowy tak jak konsument.

Ustawa o prawach konsumenta nakłada na przedsiębiorców szereg obowiązków, które muszą oni wypełnić, świadcząc usługi na rzecz konsumentów. Jednym z najistotniejszych obowiązków, którego niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie może mieć dla przedsiębiorcy bardzo poważne skutki, jest obowiązek informacyjny. Przedsiębiorca zobowiązany jest do poinformowania o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy. Dotyczy to umów, które zostały zawarte na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca ma też obowiązek poinformowania także o wzorze formularza odstąpienia od umowy.

Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, poza nielicznymi wyjątkami określonymi w ustawie, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
b) polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

Art. 29 ust. 1 w/w ustawy wprowadza jednak bardzo poważne obostrzenie dotyczące konsekwencji, jakie mogą dotknąć przedsiębiorcę, w przypadku, jeśli nie wypełni lub nieprawidłowo wypełni obowiązek informacyjny wobec konsumenta.

Jeżeli konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy/wydania towaru.

Oznacza to, że nawet jeśli przedsiębiorca wykonał swoje zobowiązanie wobec konsumenta i dostarczył towar, bądź wykonał usługę, konsument, który nie został prawidłowo poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy, będzie mógł od tej umowy odstąpić w terminie 12 miesięcy.

Skoro dochodzi do odstąpienia od umowy, to zgodnie z art. 31 ustawy o prawach konsumenta, umowę uważa się za niezawartą, a strony mają obowiązek zwrócić to, co wzajemnie sobie świadczyły.  Wówczas  przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru.

Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. A zatem konsument będzie miał prawo żądać od przedsiębiorcy zwrotu tego co mu świadczył, czyli zapłaconej ceny.

Problem pojawia się wówczas, gdy przedmiotem umowy, było świadczenie usługi niepolegającej na dostarczeniu towaru, a sprowadzającej się do wykonania konkretnych czynności na rzecz konsumenta i usługa została w całości wykonana.

Wykonana umowa a kontrahent żąda zwrotu wpłaconej ceny. Czy możesz odmówić zwrotu?

W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, nie będzie możliwy zwrot świadczonych przez przedsiębiorcę czynności. Nieprawidłowe wykonanie w/w obowiązku może zatem doprowadzić do tego, że konsument otrzyma usługę, której potrzebował, a przedsiębiorca wykonał pracę za darmo!

Dlatego tak ważne w prowadzeniu działalności gospodarczej jest posługiwanie się prawidłowo przygotowaną umową, która będzie zawierała odpowiednie pouczenia i oświadczenia, które ochronią przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami swoich błędów lub niedopatrzeń.

Skontaktuj się z nami!

Żródło zdjęcia: Pixabay.com