Pozew frankowy a wypowiedzenie umowy kredytowej

Pozew frankowy a wypowiedzenie umowy kredytowej 579 480 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Pozew frankowy a wypowiedzenie umowy kredytowej

Często Klienci naszej Kancelarii pytają czy składając pozew przeciwko bankowi w sprawie
o unieważnienie zapisów umowy kredytu tzw. „frankowego” nie narażają się na wypowiedzenie umowy kredytowej.

Odpowiedź brzmi: NIE

Bank nie może wypowiedzieć umowy kredytowej dlatego, że kredytobiorca złożył pozew przeciwko bankowi.

Podstawę wypowiedzenia umowy kredytu bankowego stanowi art. 75 ustawy prawo bankowe. Przyczyną wypowiedzenia umowy kredytowej może być niedotrzymanie przez kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu, utrata zdolności kredytowej, zagrożenie upadłością kredytobiorcy. Przed wypowiedzeniem umowy kredytowej bank powinien wezwać kredytobiorcę do zapłaty w terminie wynikającym z umowy kredytowej. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni, a w przypadku zagrożenia upadłością kredytobiorcy – 7 dni. Wypowiedzenie umowy przez bank będzie nieskuteczne w przypadku gdy ustawa z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne stanowi inaczej.

W przypadku zagrożenia wypowiedzeniem kredytobiorca może wnioskować do banku o wszczęcie postępowania naprawczego.

Zródło zdjęcia: Pixabay