Termin przedawnienia, który upływa w dzień wolny od pracy nie ulega przedłużeniu!

Termin przedawnienia, który upływa w dzień wolny od pracy nie ulega przedłużeniu! 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czy roszczenie może się przedawnić w weekend

Sąd Najwyższy w podjętej uchwale o sygnaturze III CZP 21/23 uznał, iż termin przedawnienia, który upływa w dzień wolny od pracy nie przedłuży się do pierwszego dnia roboczego, który następuje po tym dniu. Do tej pory orzecznictwo sądowe nie podchodziło do tej kwestii w sposób jednolity. Uchwała ma doniosłe skutki – przekroczenie terminu przedawnienia nawet o jeden dzień może skutkować niemożnością skutecznego dochodzenia należności przed sądem.

Czy roszczenie może przedawnić się w weekend?

Sąd Najwyższy stwierdził, iż art. 115 kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do przedawnienia roszczeń, tj. do regulacji z art. 118. Zgodnie z treścią art. 115 k.c., jeśli termin do wykonania czynności upływa w dzień wolny od pracy, ulega z mocy prawa przedłużeniu do pierwszego dnia roboczego.

Termin przedawnienia – pozew

Sąd Najwyższy uznał, iż przepis art. 115 k.c. mówi o terminie do wykonania czynności, a zatem nie dotyka kwestii przedawnienia. Przedawnienie jest bowiem skutkiem pewnej bierności wierzyciela, który nie podejmując kroków prowadzących do odzyskania swojej należności, pozbawia się możliwości przymusowego jej wyegzekwowania od dłużnika.

Zastanawiasz się czy Twoje roszczenia uległy przedawnieniu?

Skontaktuj się z nami!

Przerwanie biegu przedawnienia

Z wyłączeniem części roszczeń, które były wymagalne przed 9 lipca 2018 r., termin przedawnienia innych roszczeń co do zasady kończy się ostatniego dnia roku kalendarzowego. Jeżeli zatem 31 grudnia przypada w sobotę lub niedzielę (a tak było w roku 2023 r.), oznacza to, że złożenie pozwu dnia 1 czy 2 stycznia następnego roku będzie czynnością dokonaną po upływie terminu przedawnienia roszczenia.

Kancelaria przedawnienie roszczeń

Długość terminu przedawnienia zależy od konkretnego zdarzenia, z którym związane jest roszczenie i często samodzielna analiza może prowadzić do błędnego określenia granicznej daty wniesienia sprawy do sądu. Nie zawsze znajdują zastosowanie ogólne (3 i 6-letnie) terminy przedawnienia. Na przykład roszczenia z umowy o dzieło przedawniają się z upływem 2 lat od dnia oddania dzieła, a jeśli dzieło nie zostało oddane, od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Kontakt kancelaria

Jeżeli zastanawiają się Państwo nad tym, czy Państwa roszczenia uległy przedawnieniu, zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Pomożemy ocenić ryzyko uznania przez sąd roszczenia za przedawnione. W ramach obsługi przedsiębiorców zapewniamy zaś stałą kontrolę nad tym, żeby sprawy kierowane były na drogę sądową we właściwym czasie.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com