Kim jest syndyk i jaką rolę pełni w postępowaniu upadłościowym

Kim jest syndyk i jaką rolę pełni w postępowaniu upadłościowym 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Syndyk – kluczowa rola w procesie upadłościowym

Syndyk to osoba powołana przez sąd w celu zarządzania majątkiem dłużnika, który staje się masa upadłościową i podejmuje działania, by oddłużyć upadłego konsumenta lub w jak najlepszym stopniu zaspokoić wierzycieli (w przypadku upadłości przedsiębiorców). Jest to stanowisko pełne odpowiedzialności i wymaga zarówno wiedzy prawniczej, jak i umiejętności zarządzania finansami.

Zadania syndyka:

  1. Zarządzanie majątkiem dłużnika. Jednym z głównych zadań syndyka jest skuteczne zarządzanie majątkiem dłużnika, który staje się masą upadłości. Obejmuje to ocenę wartości posiadanych przez dłużnika aktywów, ich sprzedaż w celu spłaty wierzycieli oraz prowadzenie działań mających na celu ochronę majątku przed ewentualnymi stratami.
  2. Wyegzekwowanie wierzytelności: Syndyk ma obowiązek dochodzenia wierzytelności wobec dłużnika i wyegzekwowania ich w sposób jak najbardziej korzystny dla wierzycieli. Może to obejmować negocjacje, dochodzenie roszczeń przed sądem, a także współpracę z innymi stronami, takimi jak zarząd spółki lub wierzyciele.
  3. Rejestracja ( brakowanie) wierzytelności; Syndyk ma także obowiązek zbierania i rejestracji zgłoszeń wierzytelności. Musi dokładnie zbadać zgłoszone roszczenia zarówno pod kątem formalnym, jak i ich rzeczywistego istnienia. Całość odbywa się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ).
  4. Sporządzanie sprawozdań: Syndyk jest odpowiedzialny za sporządzanie regularnych sprawozdań dotyczących postępowania upadłościowego, w którym informuje wierzycieli o aktualnej sytuacji finansowej dłużnika, podejmowanych działaniach (w przypadku przedsiębiorcy).

Korzyści wynikające z działalności syndyka:

  1. Ochrona interesów wierzycieli: Główną korzyścią wynikająca z działalności syndyka jest ochrona interesów wierzycieli. Syndyk działa w imieniu wierzycieli i podejmuje wszelkie niezbędne kroki, aby zabezpieczyć ich roszczenia i maksymalizować spłatę długu.
  2. Profesjonalne zarządzanie majątkiem dłużnika: Syndyk posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne do profesjonalnego zarządzania majątkiem dłużnika. Działając w interesie wszystkich zaangażowanych stron w proces upadłościowy, syndyk podejmuje odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia, oceny i optymalnego wykorzystania posiadanych aktywów dłużnika. Syndyk zabezpiecza majątek przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby trzecie. Syndyk może prowadzić przedsiębiorstwo upadłego zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki. Pobiera pożytki naturalne i cywilne związane z działalnością przedsiębiorstwa. Syndyk przejmuje prawa i obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów prawa pracy.

Kto może zostać syndykiem?

Sytuację prawną syndyka opisuje art. 157. Prawa upadłościowego (Dz.U.2022.1520 t.j. z dnia 2022.07.20). Przewiduje on, że na syndyka może być wyznaczona osoba fizyczna, która posiada:

– pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia i nieubezwłasnowolniona)

– licencję doradcy restrukturyzacyjnego

Funkcję syndyka może również pełnić spółka handlowa której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz posiadają konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (KRZ).

Aby przystąpić do państwowego egzaminu w celu uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego, należy:

– być obywatelem Polski lub innego kraju UE,

– posiadać wyższe wykształcenie,

– posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

– mieć co najmniej 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu majątkiem upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią, zdobyte w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Kiedy kończy się rola syndyka?

Rola syndyka kończy się w momencie zakończenia samego postępowania upadłościowego. Istnieją trzy główne sposoby, w jakich syndyk może zakończyć swoją rolę:

  1. Zatwierdzenie planu spłaty: Jeśli sąd zatwierdzi plan spłaty złożony przez syndyka, i upadły przystąpi do jego realizacji, syndyk przekazuje kontrolę nad majątkiem upadłego i jego rola zostaje zakończona.
  2. Zakończenie postępowania z powodu zbycia masy upadłościowej: W przypadku sprzedaży lub zbycia majątku dłużnika, jeśli nie ma wystarczających środków na pokrycie zobowiązań, postępowanie upadłościowe może zostać zakończone, a rola syndyka dobiega końca.
  3. Zakończenie postępowania upadłościowego z powodu umorzenia: Jeżeli sąd orzeknie o umorzeniu postępowania upadłościowego, np. z powodu niewyjawienia przez upadłego całego majątku lub jego ukrywania przed syndykiem.

Podsumowanie

Syndyk pełni kluczową rolę w procesie upadłościowym, zarządzając majątkiem dłużnika, i wyegzekwować wierzytelności wobec niego. Jego zadania obejmują zarządzanie majątkiem, przyjmowanie zgłoszeń wierzytelności oraz sporządzanie sprawozdań. Działalność syndyka przyczynia się do ochrony interesów wierzycieli, profesjonalnego zarządzania majątkiem dłużnika i możliwości restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu, syndycy odgrywają istotną rolę w postępowaniach upadłościowych.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com