Postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy. Kluczowe kroki i ich znaczenie.

Postępowanie upadłościowe przedsiębiorcy. Kluczowe kroki i ich znaczenie. 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Postępowanie upadłościowe jest procesem prawnym, który ma na celu uregulowanie finansowych zobowiązań przedsiębiorcy, który nie jest w stanie spłacić swoich długów. Jest to złożony proces, który wymaga współpracy różnych stron, w tym zarządu (tam gdzie występuje), wierzycieli i sądu. W tym artykule przeanalizujemy kluczowe kroki postępowania upadłościowego przedsiębiorcy i omówimy ich znaczenie.

Wniosek o ogłoszenie upadłości

Pierwszym krokiem w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych. Wniosek taki może być złożony przez zarząd spółki, wierzyciela lub podmiot uprawniony do złożenia takiego wniosku. Wniosek musi zawierać informacje dotyczące sytuacji przedsiębiorstwa oraz dowody potwierdzające, że nie jest w stanie spłacić swoich długów, jest niewypłacalna

Powołanie syndyka

Wraz z postanowieniem o ogłoszeniu upadłości sąd powołuje syndyka – niezależnego profesjonalistę, który pełni funkcje zarządcy masy upadłościowej. Syndyk ma za zadanie zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa i realizację postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami prawa. Syndyk zbiera informacje dotyczące majątku przedsiębiorstwa, prowadzi negocjacje z wierzycielami oraz przeprowadza proces likwidacji majątku przedsiębiorstwa.

Wyodrębnienie masy upadłościowej

Po ogłoszeniu upadłości cały majątek przedsiębiorstwa zostaje objęty przez syndyka masy upadłości. Zawieszone, a następnie umorzone zostają postępowania egzekucyjne. Następnie syndyk niezwłocznie przystępuje do przygotowania spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz sporządzenia planu likwidacyjnego. Syndyk składa sędziemu-komisarzowi spis inwentarza wraz z planem likwidacyjnym w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia upadłości. Plan likwidacyjny określa proponowane sposoby sprzedaży składników majątku upadłego, w szczególności sprzedaży przedsiębiorstwa, termin sprzedaży, preliminarz wydatków oraz ekonomiczne uzasadnienie dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. Po sporządzeniu spisu inwentarza i sprawozdania finansowego syndyk przeprowadza likwidację masy upadłości.

Ustalanie wierzytelności

W tym kroku wierzyciele dokonują zgłoszeń wierzytelności poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych, na dedykowanych do jego obsługi formularzach. Mają na to 30 dni od dnia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Termin ten jest ściśle określony i niezgłoszenie wierzytelności w odpowiednim czasie może skutkować utratą prawa do udziału w podziale masy upadłościowej, a na pewno sankcją w postaci opłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, to jest obecnie 1.010,49 zł.

W kolejnym kroku syndyk analizuje zgłoszenia wierzytelności i dokonuje ich weryfikacji pod kątem formalnym, jak i ich zasadności. W przypadku zwrotu zgłoszenia wierzytelności przez syndyka, wierzycielom przysługuje prawo wniesienia skargi do sędziego-komisarza. Skarga powinna czynić zadość wymogom pisma procesowego i być również wniesiona przez KRZ bezpośrednio do syndyka. Otrzymaną skargę syndyk w ciągu 3 dni przekazuje do sędziego-komisarza lub ją uwzględnia. Sędzia-komisarz rozpoznaje skargę w terminie tygodniowym od jej wpływu.

Negocjacje i umorzenie długów:

W trakcie postępowania upadłościowego, zamiast likwidacji, możliwe jest dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka jeżeli jest możliwe zawarcie układu z wierzycielami lub możliwa jest sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego zorganizowanych części.

Zatwierdzenie układu lub likwidacja:

W przypadku, gdy syndyk osiągnie porozumienie z większością wierzycieli, może być złożony wniosek o zatwierdzenie układu, czyli planu spłaty długów. Sąd dokonuje oceny układu i podejmuje decyzję o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu. Jeżeli układ zostanie zatwierdzony, przedsiębiorstwo upadłe jest zobowiązane do wykonania ustalonych w nich działań. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia postępowanie może prowadzić do likwidacji przedsiębiorstwa, czyli sprzedaży jego majątku w celu spłaty wierzycieli.

Jednakże jak pokazują statystki, mimo kryzysów gospodarczych, firmy w Polsce nie upadają na skalę masową. Najczęściej przedsiębiorstwo jest zamykane, czy likwidowane i upada jego właściciel, już jako konsument.

Skontaktuj się z nami!

Źródło obrazka: Pixabay.com