Postępowanie upadłościowe. Jak przebiega?

Postępowanie upadłościowe. Jak przebiega? 1024 683 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Etap 1:

Pierwszym etapem postępowania upadłościowego jest zgłoszenie upadłości przez dłużnika lub wierzyciela. Dłużnik może dobrowolnie złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, jeśli nie jest w stanie uregulować swoich zobowiązań, jest niewypłacalny. Wierzyciele z kolei mogą również złożyć wniosek  o ogłoszenie upadłości, jeśli dłużnik nie wypełnia swoich zobowiązań. Po złożeniu wniosku sąd wydaje postanowienie o ogłoszenie upadłości. Zwykle od złożenia wniosku do wydania postanowienia mijają około 3 miesiące.

Etap 2: ogłoszenie upadłości

Po podjęciu decyzji o otwarciu postępowania upadłościowego, sąd ogłasza upadłość dłużnika. Ogłoszenie upadłości  jest formalnym aktem informującym o rozpoczęciu procesu  likwidacji majątku dłużnika. Od tego momentu wszelkie egzekucje komornicze są zawieszane, a wierzyciele muszą zgłaszać swoje roszczenia do masy upadłości. Zgłoszenie składa się w terminie 30 dni od obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnika w Krajowym Rejestrze Zadłużonych..

Etap 3: powołanie syndyka

Wraz z ogłoszeniem upadłości sąd powołuje syndyka – niezależnego zarządcę majątku upadłego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie zarządzał masą upadłości, jaką stał się majątek upadłego. Syndyk ma za zadanie chronić interesy wierzycieli i dłużnika, nadzorować majątek upadłego oraz przeprowadzić wszelkie niezbędne czynności mające na celu maksymalizację zaspokojenia wierzycieli. W przypadku konsumentów celem działań syndyka, jak i całego postępowania, jest umożliwić umorzenie zobowiązań dłużnika, których nie udało się zaspokoić w trakcie prowadzonego postępowania.

Etap 4: wyodrębnienie masy upadłościowej

W tym etapie syndyk wyodrębnia masę upadłościową, czyli całość majątku dłużnika podlegającego postepowaniu upadłościowemu. Masa upadłościowa obejmuje wszystkie składniki majątku dłużnika, które mogą zostać sprzedane w celu spłaty wierzycieli. W jej skład wchodzi majątek należący do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości oraz nabyty w trakcie postępowania. Syndyk przeprowadza inwentaryzację i wycenę majątku, a następnie podejmuje decyzje o dalszych działaniach.

Etap 5: postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne

W piątym etapie postępowania upadłościowego podejmowania jest decyzja dotycząca dalszego trybu postępowania. Jeśli istnieje możliwość skutecznej restrukturyzacji, podejmuje się działania mające na celu przywrócenie dłużnikowi płynności finansowej i umożliwianie mu kontynuacji działalności gospodarczej. W przypadku niemożliwości restrukturyzacji, przystępuje się do likwidacji majątku dłużnika, czyli sprzedaży jego składników. W przypadku konsumentów likwidowany jest majątek wchodzący do masy upadłości. Syndyk przygotowuje częściowe plany spłaty wierzycieli posiadających zabezpieczenia na danym składniku majątku.

Etap 6:

Jeśli postępowanie likwidacyjne zostaje zakończone lub upadły nie posiadał żadnego majątku mogącego służyć zaspokojeniu wierzycieli, syndyk przystępuje do przygotowania projektu planu spłaty wierzycieli. Po jego zatwierdzeniu przez sąd kończy się rola syndyka i upadły przystępuje do realizacji planu spłaty wierzycieli, po którym następuje umorzenie pozostałych, a nie zaspokojonych w trakcie postepowania wierzytelności. Plan spłaty może trwać do 36 miesięcy w przypadku braku zawinienia dłużnika w powstaniu zadłużenia lub do 84 miesięcy, w przypadku przyczynienia się do powstania zadłużenia

Etap 7: zakończenie postępowania upadłościowego

W ostatnim etapie postępowania upadłościowego, po spłacie wierzycieli lub umorzeniu zobowiązań z powodu niemożności ich regulowania z uwagi na trudną sytuację życiową, sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. Decyzja to oznacza formalne zakończenie procesu oddłużania.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com