Pozew frankowy od czego zacząć

Pozew frankowy od czego zacząć 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Procedura unieważnienia kredytu frankowego

Nasi Klienci pytają często od czego zacząć sprawę związana z kredytem frankowym i jak przebiega procedura ustalenia nieważności kredytu frankowego i odzyskania pieniędzy od banku.

Poniżej opisujemy w dużym skrócie przebieg postępowania:

Rozpoczęcie sprawy kredytu frankowego:

Rozpoczęcie sprawy to podpisanie umowy współpracy z Kancelarią i udzielenie pełnomocnictw procesowych. Następnie Kancelaria na podstawie wydanego przez bank zaświadczenia we współpracy z analitykiem finansowym przygotowuje reklamację, którą przesyła do banku. Reklamacja jest de facto wezwaniem do zapłaty ze wskazaniem bankowi, jakie klauzule abuzywne znajdują się w umowie kredytu frankowego i jakie są skutki ich umieszczenia w tej umowie.

Bank po otrzymaniu reklamacji ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi. Jednak z dotychczasowej praktyki naszej Kancelarii wiadomo, że wszystkie banki odmawiają polubownego zakończenia sporu i w odpowiedzi na reklamację wskazują kredytobiorcy możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Złożenie pozwu przeciwko bankowi:

Po otrzymaniu odpowiedzi od banku lub upływie miesiąca od dnia doręczenia reklamacji bankowi można już składać pozew do sądu. Kancelaria przygotowuje pozew i składa go we właściwym sądzie. Następnie sąd ten nadaje sprawie sygnaturę, czyli numer, pod którym sprawa została w sądzie zarejestrowana. Numer ten składa się z rzymskich liter i cyfr np.: I C 202/21.

Wymiana korespondencji pomiędzy stronami:

Kolejnym krokiem jest doręczenie bankowi odpisu pozwu wraz ze zobowiązaniem go do złożenia odpowiedzi. Doręczenia takiego dokonuje sąd. Termin do złożenia przez bank odpowiedzi na pozew najczęściej zostaje ustalony na 30 dni. Po otrzymaniu odpowiedzi na pozew od banku, zwanego już teraz „pozwanym”, nasza Kancelaria w imieniu Klienta składa replikę na odpowiedź na pozew i wysyła ją do sądu i do banku.

Rozprawa sądowa.

Kolejnym krokiem sądu jest wyznaczenie rozprawy sądowej. Rozprawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy kodeks postępowania cywilnego, może odbyć się:

  • w formie tradycyjnej, czyli poprzez wizytę w siedzibie sądu
  • lub poprzez zdalny komunikator. Oznacza to więc, że kredytobiorca może brać udział w rozprawie, nie wychodząc z domu. Wystarczy mieć pod ręką komputer lub tablet z dostępem do Internetu.

Na rozprawę zostają wezwani kredytobiorcy i jeśli bank wnosił w odpowiedzi na pozew o przesłuchanie świadków, to również tacy świadkowie. Najczęściej sąd wzywa zarówno świadków jak i kredytobiorców, zwanych na tym etapie „powodami”, na ten sam termin rozprawy i przesłuchuje ich na jednym posiedzeniu. Zwrócić należy uwagę na kolejność przesłuchania na rozprawie: najpierw są przesłuchiwani świadkowie, a dopiero potem powodowie.

W sytuacji, w której sąd uznaje za zasadne roszczenie o ustalenie nieważności umowy w całości, najczęściej postępowanie przed sądem I instancji kończy się tylko tą jedną rozprawą. W przypadku gdy ma dojść do unieważnienia kredytu w części, czyli tzw. odfrankowienia kredytu, wówczas sąd wyznacza kolejną rozprawę i powołuje biegłego z zakresu rachunkowości do wykonania opinii pozwalającej ustalić, jaką kwotę nadpłaty ma odzyskać kredytobiorca. Po  otrzymaniu opinii obie strony mogą wnieść do niej zastrzeżenia, jeśli mają uwagi co do prawidłowości jej wykonania. Do zastrzeżeń tych biegły musi się ustosunkować i dokonuje tego poprzez wydanie opinii uzupełniającej. Opinię uzupełniającą sąd doręcza obu stronom procesu czyli powodowi i pozwanemu.

Wydanie wyroku w sprawie kredytu frankowego:

Kolejnym etapem jest wydanie wyroku. Sąd wydaje wyrok na posiedzeniu, w którym mogą uczestniczyć obie strony procesu. Sąd może wydać wyrok również na posiedzeniu niejawnym tj. takim, na którym nie są obecne strony ani ich pełnomocnicy. Po wydaniu wyroku każda ze stron może w terminie 7 dni złożyć wniosek o sporządzenie przez sąd pisemnego uzasadnienia wyroku. Sąd sporządza uzasadnienie i przesyła je stronom w terminie około 30 dni od dnia otrzymania wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

Strona niezadowolona z wyroku uprawniona jest do wniesienia apelacji od wyroku do Sądu II instancji.

Postępowanie w sprawie kredytu frankowego przed sądem II instancji w razie wniesienia apelacji.

Sąd II instancji w postępowaniu apelacyjnym sprawdza, czy wyrok sądu niższej instancji jest prawidłowy. Sąd II instancji wydaje wyrok na rozprawie, na której tak jak w przypadku sądu pierwszoinstancyjnego mogą być obecne strony. Może on wydać wyrok również na posiedzeniu niejawnym. Wydanie wyroku kończy prawomocnie spór. Od  wyroku sądu II instancji nie przysługuje stronom żaden środek zaskarżenia w zwykłym toku instancji.

Prawomocny wyrok w sprawie kredytu frankowego. I co dalej ?

Wyrok sądu II instancji jest prawomocny z chwilą jego wydania. Po wydaniu wyroku bank zobowiązany jest:

  • zaprzestać pobierania rat kredytu,
  • dokonać zwrotu kwot zasądzonych wyrokiem. Pamiętać należy o tym,  że bank jest uprawniony do dokonania potrącenia kwot jakie przysługują mu od kredytobiorcy z tytułu zwrotu kapitału kredytu.

W zależności od treści sentencji wyroku kredytobiorca ma prawo:

  • od razu wnioskować bezpośrednio do Sądu o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości,
  • lub też domagać się od banku złożenia pisemnej zgody na takie wykreślenie.

 

Nasza Kancelaria od 2008 roku zajmuje się prowadzeniem spraw z zakresu prawa bankowego i spraw przeciwko ubezpieczycielom. Z sucesem zakończyliśmy ponad 600 spraw naszych Klientów a w toku mamy ponad 100 kolejnych spraw.

Jesli jesteś zainteresowany rozwiązaniem problemu w Twoim kredytem frankowym zapraszamiy do kontaktu.

 

Źródło zdjęcia: Pixabay.com