Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości.

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości. 960 640 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę od 19 września 2020 r. bez zgody poprzedniego właściciela nieruchomości.

W dniu 19 września 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa budowlanego. Zmianie ulega wiele przepisów, jednak w dzisiejszym wpisie zajmiemy się przeniesieniem pozwolenia na budowę. Prawa i obowiązki o charakterze administracyjnoprawnym są związane z osobą, dla której zostały ustanowione. Zasadą jest niemożliwość przeniesienia decyzji administracyjnej na innego adresata. Wyjątkiem jest przepis art. 40 prawa budowlanego, który umożliwia przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu. Warunkiem jest aby ten podmiot przyjął wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę wymaga wszczęcia postępowania administracyjnego. Jego stronami są dotychczasowy inwestor i nabywca nieruchomości. Dotychczas możliwe było złożenie wniosku w przedmiocie przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę przez dotychczasowego inwestora jak i nowego inwestora. Po dniu 19 września 2020 r. z takim wnioskiem będzie mógł wystąpić tylko nowy inwestor.

Jakie załączniki do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę?

Do wniosku należy dołączyć:

  • zgodę  dotychczasowego inwestora na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • oświadczenie nabywcy, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Nabycia nieruchomości wraz z rozpoczętą budową nie powoduje automatycznego przejścia na nabywcę decyzji o pozwoleniu na tę budowę. Po zbyciu konieczne jest złożenie wniosku o przeniesienie tej decyzji na nowego właściciela, wraz z dołączonym oświadczeniem zbywcy o wyrażeniu na to zgody. Często jednak po zamknięciu transakcji nabycia kontakt ze zbywcą się urywa. Nierzadko zbywca żąda dodatkowej opłaty za udzielenie zgody na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Aby uniknąć takich sytuacji ustawodawca wprowadził w art. 40 prawa budowlanego nowy ustęp 1a zgodnie z którym zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie wydanej na niego decyzji o pozwoleniu na budowę nie będzie wymagana, gdy nowy inwestor nabędzie własność lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości od dotychczasowego inwestora. Przyjęto domniemanie, że zbycie nieruchomości objętej wydanym dla zbywcy pozwoleniem na budowę oznacza jego domniemaną zgodę na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora.

Źródło zdjęcia: Pixabay.