Rozwiązanie umowy o abonament telefoniczny lub telewizyjny SMS – em ? Od 21 grudnia 2020 r. to będzie możliwe.

Rozwiązanie umowy o abonament telefoniczny lub telewizyjny SMS – em ? Od 21 grudnia 2020 r. to będzie możliwe. 510 340 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. (tzw. Tarcza 3.0.) wprowadziła w ostatnim czasie zmiany w przepisach prawa telekomunikacyjnego. Nowa regulacja przewiduje możliwość rozwiązania lub odstąpienia przez abonenta od umowy z dostawcą usług przy zachowaniu formy dokumentowej.

Zgodnie z przepisem art. 773Kodeksu cywilnego dokumentem jest nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. Dokumentem jest więc każdy nośnik, o ile zawiera informację i umożliwia poznanie jej treści. Może być nim nie tylko, tradycyjnie, papier, ale też np. nośniki informatyczne. Czyli płyta CD, DVD, dysk przenośny, pendrive), czy  wiadomość e-mail lub sms.

Uproszczony sposób rozwiązania umowy abonamentowej.

Nowa regulacja wprowadza dla abonentów prawo do wypowiedzenia czy odstąpienia od umowy abonamentowej, jeżeli dostawca usług uprzednio umożliwił zawarcie takiej umowy w formie dokumentowej. W przypadku złożenia przez abonenta oświadczenia tego rodzaju, dostawca usług jest zobowiązany nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego poinformować abonenta o przyjęciu oświadczenia. Zawiadomienie o przyjęciu następuje w formie sms wysłany do abonenta lub poprzez połącznie telefoniczne. Dodatkowo dostawca usług potwierdza powyższy fakt na trwałym nośniku danych w terminie 14 dni, wskazując nazwę usługi, której dotyczy oświadczenie.

W praktyce więc abonent nie będzie musiał martwić się tym, czy zdąży z wysłaniem przesyłki w formie tradycyjnej poczty. Wystarczy będzie skorzystanie poczty elektronicznej czy wiadomości sms. Nowa regulacja dotyczyć będzie wszystkich usług abonentowych, takich jak: telefonia komórkowa, Internet czy telewizja.

Nowe przepisy regulują zasady rozwiązania umowy zawartej na czas określony, która wskutek zapisów umownych została automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony. W takiej sytuacji abonent będzie uprawniony do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowanie miesięcznego terminu wypowiedzenia. O tym prawie dostawca będzie musiał informować abonenta przed automatycznym przedłużeniem umowy.

Przepisy wchodzą w życie w dniu 21 grudnia 2020 r.

Źródło zdjęcia: Pixabay