Czy umowa musi być zawarta na piśmie?

Czy umowa musi być zawarta na piśmie? 1024 583 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak
Czy umowa musi być zawarta na piśmie?

Tylko przepisy prawne mogą wymagać od stron umowy zawarcia jej na piśmie pod rygorem nieważności albo w innej formie (np. w formie aktu notarialnego). Jeśli przepisy takiego zastrzeżenia nie przewidują, umowa może zostać zawarta w dowolny sposób, także dorozumiany.

Umowa w formie aktu notarialnego

Dla niektórych umów przepisy wymagają formy aktu notarialnego. Jeśli dla czynności zastrzeżona jest forma aktu notarialnego, to niedochowanie tej formy skutkuje nieważnością czynności prawnej. Umowami, które powinny być zawarte w formie aktu notarialnego, są umowy sprzedaży nieruchomości czy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego.

Umowa pisemna pod rygorem nieważności

Niektóre umowy muszą być zawarte na piśmie pod rygorem nieważności.

Do umów takich należą np.:

  • umowa leasingu,
  • umowa o zakazie konkurencji zawierana na okres po rozwiązaniu umowy agencyjnej,
  • umowa spółki jawnej.

Chcesz uzyskać profesjonalną poradę dotyczącą umów?

Skontaktuj się z nami!

Co jeśli umowa nie była zawarta na piśmie?

Brak zawarcia umowy na piśmie może utrudniać dochodzenie praw przed sądem. Niemniej jednak pamiętać należy, iż w takich przypadkach często zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego właściwe dla określonych umów. Jednocześnie o treści stosunku prawnego w takim przypadku decydować może m.in. korespondencja między stronami czy też zeznania świadków.

Umowa zawarta w sposób dorozumiany

Pamiętać należy, iż do zawarcia umowy nie jest konieczne stwierdzenie przez obie strony (choćby ustne), że zostaje zawarta umowa na określonych warunkach i kiedy zaczyna ona obowiązywać. Do zawarcia umowy dochodzi m.in. wtedy, kiedy jedna strona pozwala drugiej na rozpoczęcie wykonania usługi w sposób milczący. W takim przypadku dochodzi do zawarcia umowy w sposób dorozumiany i podlega ocenie prawnej zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com