Czym jest sankcja kredytu darmowego

Czym jest sankcja kredytu darmowego 1024 420 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Sankcja kredytu darmowego wprowadzona została ustawą o kredycie konsumenckim. Aktualna regulacja ma swoje źródło ma w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/48/WE. Art. 45 ustawy o kredytu konsumenckiej wprowadza po stronie kredytobiorcy uprawnienie, zaś po stronie banku sankcję za naruszenie niektórych przepisów ustawy – przede wszystkim obowiązków informacyjnych względem kredytobiorcy. Czy rzeczywiście – jak wskazuje nazwa – kredytobiorca może liczyć na darmowy kredyt?

Darmowy kredyt – na czym polega

Złożenie przez kredytobiorcę skutecznego oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego oznacza, że kredytobiorca obowiązany będzie do spłaty – w terminie określonym w umowie jako termin spłaty kredytu – kwoty kredytu bez odsetek i innych dodatkowych kosztów, takich jak prowizje czy opłaty przygotowawcze. Co jednak istotne sankcja kredytu darmowego może zostać zastosowana także wobec umów już spłaconych. Sankcja kredytu darmowego odnosi się do umów zawartych po 17 grudnia 2011 r., na podstawie których udzielono kredytu nie wyższego niż 255 500 zł.

Sankcja kredytu darmowego po spłacie kredytu

Skorzystanie z sankcji kredytu darmowego jest również możliwe w terminie roku od dnia wykonania kredytu. Za termin wykonania umowy uznać należy realizację wszystkich obowiązków związanych z umową, tym samym terminem tym może być termin spłaty kredytu przez kredytobiorcę.

Przykłady zastosowania sankcji kredytu darmowego

Przykładowo sankcję kredytu darmowego można zastosować w następujących przypadkach:

  • umowa nie została zawarta w formie dokumentowej,
  • umowa nie zawiera informacji o okresie spłaty kredytu czy całkowitej kwocie zobowiązania,
  • przewiduje kwotę pozaodsetkowych kosztów kredytu w kwocie wyższej niż ustalone na poziomie ustawowym.

KANCELARIA sankcja kredytu darmowego

Wszystkie osoby, które zastanawiają się, czy mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego, zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Zwracamy przy tym uwagę, że nawet jeśli umowa nie spełnia wszystkich przesłanek do skorzystania z sankcji kredytu darmowego (np. została spłacona kilka lat wcześniej) nie oznacza to, że kredytobiorca pozbawiony jest możliwości działania. Nie jest wykluczone uznanie za niewiążące np. niektórych opłat, które przewiduje umowa, chociażby ze względu na ich nieproporcjonalność.

 

Zapraszamy do kontaktu:

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com