Upadłość konsumencka – co to jest i kiedy warto z niej skorzystać

Upadłość konsumencka – co to jest i kiedy warto z niej skorzystać 1024 678 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Upadłość konsumencka to proces, który ma na celu pomóc konsumentom, którzy z powodu zadłużenia nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest zapewnienie szansy na ponowne ustabilizowanie jej sytuacji finansowej oraz ochrona przed egzekucją komorniczą i innymi formami przymusowej egzekucji długów.

Korzenie i rozwój upadłości konsumenckiej:

Koncepcja upadłości konsumenckiej ma swoje korzenie w starożytnym prawie rzymskim, które uznawało, że dłużnicy powinni mieć możliwość otrzymania drugiej szansy. Współczesne systemu upadłości konsumenckiej wyewoluowały w odpowiedzi na potrzeby społeczeństw, które doświadczyły wzrostu zadłużenia i kryzysów finansowych. Wiele krajów wprowadziło swoje własne regulacje prawne dotyczące upadłości, które różnią się pod względem procedur i kryteriów kwalifikacyjnych.

Procedury upadłości konsumenckiej:

Typowe procedury upadłości konsumenckiej obejmują składanie wniosku przez jednostkę zadłużoną, badanie sytuacji finansowej, sporządzanie planu spłaty lub restrukturyzacji zadłużenia oraz monitorowanie procesu przez odpowiednie organy nadzoru. W niektórych przypadkach, długi mogą zostać częściowo umorzone lub zredukowane, co zależy od sytuacji finansowej konsumenta.

W Polsce, podobnie jak w innych krajach, problem zadłużenia osobistego jest jednym z najpoważniejszych wyzwań finansowych, z jakimi spotykają się ludzie. Wiele osób znajduje się w trudnej sytuacji, niezdolne do spłaty swoich długów i zmuszone do rozważenia innych opcji. Jednym z narzędzi, które może pomóc w takiej sytuacji, jest upadłość konsumencka. W tym artykule omówimy podstawowe informacje na temat upadłości konsumenckiej w Polsce.

 Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to proces prawny, który umożliwia osobom zadłużonym, które nie są w stanie spłacić swoich długów uzyskanie świeżego startu finansowego. Jest to forma ochrony osób fizycznych, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest uwolnienie zadłużonej osoby od długów, umożliwiając jej rozpoczęcie nowego życia bez ciężaru zadłużenia. 

Jakie są wymagania upadłości konsumenckiej w Polsce?

Aby móc ubiegać się o upadłość konsumencką w Polsce, należy spełniać określone warunki. Przede wszystkim, należy wykazać, że nie jest się  w stanie spłacić swoich długów, być niewypłacalnym. Ponadto, nie można prowadzić działalności gospodarczej ale sam wniosek można już złożyć dzień po jej wykreśleniu z CEIDG.

Jak przebiega proces upadłości konsumenckiej?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu. Następnie, sąd przeprowadza rozprawę, na której decyduje o przyznaniu upadłości konsumenckiej. Jeśli sąd zatwierdzi wniosek, wyznacza także syndyka, który będzie nadzorował proces upadłościowy.

Po ogłoszeniu upadłości syndyk przeprowadza spis majątku dłużnika i rozpoczyna proces jego likwidacji. Zidentyfikowane aktywa są następnie sprzedawane, a uzyskane środki służą spłacie wierzycieli. W przypadku, gdy osoba zadłużona posiada dochody, są one potrącane(w odpowiedniej wysokości) do masy upadłościowej na czas trwania postępowania upadłościowego.

Po zakończeniu procesu upadłości konsumenckiej, osoba zadłużona może uzyskać tzw. start finansowy. Oznacza to, że zostaje uwolniona od większości swoich długów, które nie zostały spłacone w ramach procesu upadłościowego. Wierzyciele, którym nie udało się odzyskać swoich pieniędzy, tracą prawo do dalszego ich egzekwowania.

Ważne jest zauważyć, że nie wszystkie rodzaje długów podlegają umorzeniu w ramach upadłości konsumenckiej. Długi, które są związane z alimentami, grzywnami, kara grzywny, odszkodowaniami za szkody wyrządzone przez sprawców wypadków drogowych oraz długi uzyskane na podstawie oszustwa lub działalności przestępczej, nie zostaną objęte procesem umorzenia.

Korzyści i konsekwencje upadłości konsumenckiej:

Upadłość konsumencka ma swoje zalety i ograniczenia. Główną korzyścią jest możliwość rozpoczęcia od nowa i odzyskanie kontroli nad finansami. Osoba, która przeszła przez proces upadłości konsumenckiej, może zacząć odbudowywać swoją zdolność kredytową i budować nową historię finansową.

Natomiast jako konsekwencje upadłości konsumenckiej należy wymienić wpis do Krajowego Rejestru Zadłużonych, w którym będziemy figurowali jako strona postępowania upadłościowego w roli Upadłego oraz utrata zarządu nad własnym majątkiem i dochodami, które z dniem ogłoszenia upadłości staną się masą upadłościową.

Skontaktuj się z nami!

Żródło zdjęcia: Pixabay.com