TSUE kolejny raz staje po stronie Frankowiczów. Komentarz do wyroku z dnia 08.09.2022 r.

TSUE kolejny raz staje po stronie Frankowiczów. Komentarz do wyroku z dnia 08.09.2022 r. 1024 451 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

TSUE trzyma stronę Frankowiczów! W dniu 08.09.2022 r. Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął kolejne zagadnienia w sprawach kredytów frankowych przedstawione przez Sądy polskie. Przypomnijmy, że pytania dotyczyły m.in. następujących spraw.

– czy po stwierdzeniu nieuczciwego charakteru warunku umownego, bez którego umowa nie mogłaby obowiązywać, Sąd może zmodyfikować pozostałą część umowy w drodze wykładni oświadczeń woli stron, aby zapobiec nieważności umowy, która jest korzystna dla konsumenta,

– czy Sąd może stwierdzić nieuczciwy charakter tylko co do części, przez którą warunek jest nieuczciwy, w rezultacie czego warunek ten pozostaje skuteczny w pozostałej części,

– czy roszczenie konsumenta ulega przedawnieniu po upływie terminu dziesięciu lat, który zaczyna biec od dnia każdorazowego spełnienia świadczenia przez konsumenta, także w wypadku, kiedy konsument nie wiedział o nieuczciwym charakterze tego warunku.

TSUE konsekwentnie orzeka zgodnie z interesem Frankowiczów

Trybunał odpowiadając na przedstawiona zagadnienia, wyjaśnił, jak należy interpretować przepisy prawa do sytuacji, w jakiej znaleźli się Frankowicze. TSUE wskazał przede wszystkim, iż:

– Bieg przedawnienia roszczenia konsumenta (Frankowicza) rozpoczyna się dopiero od momentu, w którym dowiedział się on o wadach swojej umowy i przysługujących im prawach. Jest to zatem potwierdzenie identycznego stanowiska, które przedstawił już uprzednio Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 07.05.2021 r. III CZP 6/21. Dla Frankowiczów oznacza to więc, iż mogą dochodzić zwrotu wszystkich zapłaconych kwot na rzecz banku, nawet jeśli miało to miejsce dawniej niż przed dziesięciu laty od dnia, w którym złożyli pozew do Sądu. Mowa więc o wpłatach dokonywanych nawet w 2004, czy 2005 roku,

Sąd nie ma możliwości usunięcia wadliwych klauzul dotyczących spłaty i pozostawienia konsumentowi możliwości spłaty kredytu z pominięciem tabeli kursowej banku. Jest to zatem potwierdzenie podobnej tezy postawionej przez TSUE w wyroku w sprawie C-19/20.

– Sąd nie może w miejsce nieuczciwego postanowienia umownego wprowadzać przepisów dyspozytywnych prawa krajowego o charakterze ogólnym. Ta teza ucieszy przede wszystkim tych kredytobiorców, który zaciągnęli kredyty po 2008 r. W styczniu 2009 r. bowiem w życie weszły przepisy wprowadzające możliwość stosowania w zobowiązaniach wyrażonych w walucie obcej przelicznika w postaci kursu NBP. TSUE potwierdził zatem, że nie ma możliwości stosowania tego rodzaju zastępczych klauzul kursowych.

W ocenie ekspertów choć powyższy wyrok TSUE nie wprowadza żadnych nowości, to jednak ma istotne znaczenie. Potwierdza bowiem wcześniejszy dorobek orzecznictwa polskiego i europejskiego w zakresie spornych zagadnień związanych z umowami kredytów frankowych. Co więcej, tezy orzeczenia TSUE będą z pewnością powoływane przez kredytobiorców w postępowaniach sądowych.

Dla Frankowiczów pozytywną informacją jest potwierdzenie iż:

  • Mogą domagać się zwrotu wszystkich zapłaconych na rzecz banku kwot -za cały okres, a zarzut przedawnienia banku jest bezzasadny,
  • W zastępstwie za tabele kursowe banku Sąd nie będzie mógł przeliczać kredytu po kursie waluty ustalanym przez NBP – tylko będzie dążyć do stwierdzenia nieważności umowy. Wiąże się to z większą korzyścią dla kredytobiorcy,
  • Sąd nie będzie mógł utrzymać umowy kredytu frankowego jako ważnej, mimo nawet wyeliminowania wadliwych klauzul kursowych. Będzie to prowadziło do nieważności umowy.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się, co możesz zrobić ze swoim kredytem frankowym i czy możesz domagać się jego unieważnienia, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Pomagamy Frankowiczom z sukcesami w całej Polsce.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com