Upadłość Getin Noble Bank SA – zgłoszenie wierzytelności frankowicza

Upadłość Getin Noble Bank SA – zgłoszenie wierzytelności frankowicza 1024 681 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Od 28 kwietnia 2023 r. toczy się postępowanie upadłościowe Getin Noble Bank SA. Oznacza to, że w przypadku ogłoszenia postanowienia o postawieniu banku w stan upadłości konieczne będzie zgłoszenie wierzytelności. Zgodnie z art 236 ustawy Prawo Upadłościowe termin na dokonanie zgłoszenia wynosi jedynie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o  ogłoszeniu upadłości.

W ostatnich latach problem kredytów indeksowanych do waluty franka szwajcarskiego (tzw. kredytów frankowych) stał się przedmiotem intensywnych dyskusji i kontrowersji. Wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej wskutek gwałtownego wzrostu kursu franka w stosunku do polskiego złotego. Jednym z banków, który udzielał tego typu kredytów, jest Getin Noble Bank S.A. (dalej GNB).

W dniu 30 września 2022 r. BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację GNB.

Działalność Getin Noble Bank S.A. (GNB) w dniu 3 października 2022 r. została przeniesiona do Banku BFG S.A., którego właścicielem od 3 października będzie obok Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) także System Ochrony Banków Komercyjnych S.A. (SOBK), utworzony przez osiem największych banków komercyjnych działających w Polsce (Alior Bank S.A., Bank Millennium S.A., Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A). Głównie pozostały w nim kredyty walutowe, w tym indeksowane lub denominowane do franka szwajcarskiego.

Dnia 28 kwietnia 2023 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył wniosek o ogłoszenie upadłości GNB.

Samo to jeszcze nie zmienia sytuacji osób posiadających kredyty walutowe w GNB. Do czasu ogłoszenia upadłości GNB bankiem zarządza administrator wyznaczony przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Natomiast w  przypadku ogłoszenia upadłości GNB, frankowicze powinni podjąć konkretne kroki w celu ochrony swoich interesów finansowych. Konieczne jest zgłoszenie wierzytelności wobec banku, aby móc uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym i dochodzić swoich praw.

Tylko 30 dni na zgłoszenie wierzytelności.

Podstawą prawną, która reguluje ten proces, jest ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j. z dnia 20 lipca 2022 r.). Zgodnie z nią, wierzytelności wobec upadłego banku, w tym GNB, muszą zostać zgłoszone w terminie 30 dni od umieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej KRZ) i w określonej formie elektronicznej poprzez system KRZ.

Termin ten jest ściśle określony i niezgłoszenie wierzytelności w odpowiednim czasie może skutkować utratą prawa do udziału w podziale masy upadłościowej, a na pewno sankcją w postaci opłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obecnie 1.010,49 zł.

W postępowaniu upadłościowym pisma procesowe oraz dokumenty, z wyłączeniem pism i dokumentów tzw. osób wykluczonych cyfrowo, wnosi się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego(KRZ) z wykorzystaniem udostępnianych w tym systemie formularzy. W zgłoszeniu wierzytelności należy podać dokładne informacje dotyczące wysokości wierzytelności, jak również dowody potwierdzające istnienie tej wierzytelności, takie jak umowy kredytowe, harmonogramy spłat czy inne dokumenty, które potwierdzają zobowiązania banku wobec frankowicza.

Zgłoszenie wierzytelności nie jest gwarancją zwrotu środków.

W przypadku upadłości banku, dochodzenie swoich roszczeń może potrwać dłuższy czas, aż do zakończenia przez syndyka masy upadłości procesu jej likwidacji.

Dlatego frankowicze, którzy mają wierzytelności wobec GNB i chcą uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinni skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać informacje na temat dokładnych wymogów dotyczących zgłoszenia wierzytelności. Prawidłowe i terminowe zgłoszenie wierzytelności jest kluczowe dla ochrony interesów frankowiczów w trakcie postępowania upadłościowego banku.

Niezależnie od trudności, z jakimi mogą się spotkać frankowicze w procesie dochodzenia swoich praw w przypadku upadłości GNB, istotne jest, aby stosować się do przepisów i złożyć prawidłowe zgłoszenie wierzytelności we właściwym terminie. Dzięki temu frankowicze będą mieli szansę uczestniczyć w procesie podziału masy upadłościowej i dążyć do odzyskania swoich środków.

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com