Upadłość konsumencka. Co się dzieje z majątkiem upadłego podczas postępowania upadłościowego?

Upadłość konsumencka. Co się dzieje z majątkiem upadłego podczas postępowania upadłościowego? 1024 682 Adwokat Wrocław - Katarzyna Gabrysiak

Postępowanie upadłościowe to proces, który ma na celu uregulowanie sytuacji finansowej osoby zadłużonej, która nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. W Polsce, w takich przypadkach, stosuje się ustawę Prawo upadłościowe z 2003 r.

W artykule tym, skupimy się na postępowaniu upadłościowym dotyczącym konsumenta, a więc osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Omówimy, co dzieje się z majątkiem upadłego konsumenta po ogłoszeniu upadłości, co podlega zajęciu, a co jest wolne od zajęcia. Zastanowimy się także nad zakresem zarządu majątkiem przez upadłego konsumenta oraz obowiązkami i uprawnieniami syndyka.

Ogłoszenie upadłości i wyodrębnienie masy upadłościowej

Gdy konsument znajduje się w sytuacji, w której nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań, może wystąpić do sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości. Po podjęciu decyzji o otwarciu postępowania upadłościowego, sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenta. Następnie, zostaje wyznaczony syndyk, którym może być osoba posiadająca licencje doradcy restrukturyzacyjnego.

W chwili ogłoszenia upadłości, następuje wyodrębnienie tzw. masy upadłościowej, która obejmuje cały majątek upadłego konsumenta. Masa upadłościowa staje się przedmiotem zarządu i egzekucji, a jej celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli.

Zajęcie majątku upadłego konsumenta

Po ogłoszeniu upadłości, majątek upadłego konsumenta podlega zajęciu przez syndyka w celu zaspokojenia wierzycieli. Zajęciu podlegają wszelkie składniki majątkowe, zarówno ruchome, jak i nieruchome, w tym:

  • Nieruchomości, takie jak mieszkania, domy, działki, których upadły konsument jest właścicielem,
  • Ruchomości, czyli mienie ruchome, takie jak samochody, sprzęt AGD, meble, a także pieniądze na rachunkach bankowych,
  • Prawa majątkowe, np. umowy leasingu czy umowy najmu.

Co jest wolne od zajęcia?

Nie wszystkie składniki majątkowe upadłego konsumenta podlegają zajęciu. Istnieją pewne wyjątki, które są wolne od zajęcia, a więc nie wchodzą w skład masy upadłościowej. Do rzeczy wolnych od zajęcia można zaliczyć między innymi:

  • Mienie niezbędne do prowadzenia działalności zarobkowej upadłego konsumenta, jeśli jest ona wykonywana w sposób zorganizowany,
  • Środki niezbędne do pokrycia kosztów utrzymania upadłego konsumenta i jego rodziny na okres 6 miesięcy,
  • Rzeczy, które są własnością innych osób, na przykład w ramach umowy o dożywocie,
  • Emerytury, renty i świadczenia związane z ubezpieczeniami społecznymi maksymalnie 25% świadczenia,
  • Mienie i prawa związane z praktykowaniem wolnych zawodów, np. adwokat, lekarz, notariusz.

Zarząd majątkiem przez upadłego konsumenta i obowiązki syndyka

W trakcie postępowania upadłościowego, upadły konsument utraci prawo do zarządzania swoim majątkiem. Od tego momentu, zarząd nad majątkiem przejmuje syndyk. Syndyk jest odpowiedzialny za rozporządzanie mieniem z masy upadłościowej, w tym przeprowadzenie sprzedaży majątku, jeśli jest to konieczne. Jego celem jest zaspokojenie wierzycieli na możliwie jak najwyższym poziomie.

Upadły konsument ma jednak obowiązek współpracy z syndykiem i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji dotyczących swojej sytuacji finansowej oraz majątku.

Podsumowanie

Postępowanie upadłościowe konsumenta, zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe z 2003 r., jest skomplikowanym procesem mającym na celu uregulowanie sytuacji finansowej osoby zadłużonej. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, majątek upadłego konsumenta podlega zajęciu przez syndyka, a jego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Nie wszystkie składniki majątkowe podlegają zajęciu, a istnieją pewne wyjątki, które są wolne od zajęcia. W czasie postępowania, zarządzanie majątkiem upadłego konsumenta przejmuje syndyk, a upadły konsument ma obowiązek współpracy z nim i dostarczenia niezbędnych dokumentów. Postępowanie upadłościowe ma na celu zapewnienie sprawiedliwego rozwiązania dla wszystkich stron zaangażowanych, a zarządzanie majątkiem przez syndyka ma na celu maksymalizację zaspokojenia wierzycieli.

Jeśli interesuje Cię temat upadłości poczytaj też nasze pozostałe wpisy na blogu, które znajdziesz tu:

Skontaktuj się z nami!

Źródło zdjęcia: Pixabay.com